Tuesday, December 05, 2017

ב"ה
 
אור

 
 = אור = 207 = העתיק הקדוש דבר = 1206 = 207
=
ראה קרן = ראה עלץ = ראה העתיק הקדוש
=
סובב עלץ וצהלה = לבלוב עלץ וצהלה
=
נגון אמתו = גיל בצבע = הצליל לבי
=
אם ובת עמנואל = אם ובת אמנו המלכה
=
אם ובת אמנו מיכל = אתר בתו אמנו המלכה
 
זאת המלכה אם אמנו = על הארץ


PROPHECY is being able to read the light and hear its music. To hear and see the light, one must be able to create the light.

ב"ה
עץ הדעת טוב ורע
 = עץ הדעת טוב ורע = 1742 = 743 = מגן = את כפר לבי
 את לב כפרי = ישעהו השוכן כפרי

 = עץ = 970 = משלם = בספר חיים = שלום בלב = עיר הכהנים
= עיר רעיתי = יום שמטה = התורה שמטה = התורה ספר דוד
 התורה ספר הגו

 = הדעת = 479 = עדתה = עטת = יהי תרבות אור ויהי אור
= 1478 = 479 = את החכמה = אתה חכמה = נביאי אתה
 הנביאה אתה

 = עץ הדעת = 1449 = 450 = מתי = תמי
= כל הנשמה = דמות = ישעיהו לגוי = גלוי ישעיהו
 את לחוה = חוה יהודה ישעיהו

 = טוב = 17 = חשבון = 1016 = 17 = חשב עולם
= יש עולם = הזה = זהה = ההוא = התראתי
= התראית = העלץ שלום מתגלם = 3014 = 17
 השלום העתיק הקדוש מתגלם = דוד בא

רע = 270 = כל חברי = כרמי

 = ורע = 276 = עור = רעו = חברוני = אור הנבואה
= אבינו העתיק הקדוש דבר = 1275 = 276
= בערד = הנבואה דבר העתיק הקדוש
= אבינו העתיק הקדוש ראה
 עם ישראל נביא העתיק הקדוש = 2274 = 276

 = אבינו = 69 = עלץ כל חי = 1068 = 69
= קרן כל חי = כל חי תם = הנבואה = דינה
 הסד = אנו הוא

 = טוב ורע = 293 = אנכי רואה = אנכי האור
= כסא עם ישראל = אנכי כל כתר עין ימין = 2291
 293
Monday, December 04, 2017

ב"ה

החכמה אינה לראות את הזֹהר אלא לפרש את הזֹהר נכונה
האור הוא הויה מדברת אתנו

 = אור = 207 = העתיק הקדוש דבר = 1206 = 207
= דבר קרן = ראה קרן = דבר תם = ראה העתיק הקדוש
 גדר = רז = סוד עלץ וצהלה = קול העתיק הקדוש סובב

 = קול הויה = 162 = צבע = קול כל בית ישראל יחד
= 1161 = עלץ קהל כל בית ישראל יחד = 2160 = 162
 עלץ קהל הקדושים

 = מדברת = 646 = אלהים = אלה האדם = אלה עמך
= לדורות

 = הויה מדברת = 672 = הויה אלהים = צדקות כנסת ישראל 
 1671 = 672

אתנו = כל אות = תאכלו = את כלו

ומפני שהאור הוא קול הויה מלמד אתנו תורה, עלינו להקשיב היטב ולעומק לכל גון ולכל צורה
ב"ה

צבע

 = צבע = 162 = עצב = קול הויה = בצליל = בצלמ
= הנקבה = יודע חסד = מוליד כנסת ישראל
= 1161 = 162

 = זמן = להבין = מקראות = לשבת באהבה
 כל גוני חיים = כל גוני ברכות

 = גוני = 69 = אבינו = אנו הוא = כלו אהבה
= נוה האב = אהב כל חג = אהב כל שלום עד
= 1068 = 69 = אהב כל שלום מתגלם
= 2067 = 69 = נח שלום מתגלם
 שש האמהות שלום מתגלם = 3066 = 69

 = צבע = 162 = עצב = קול הויה = בצליל
בצלמ = יודע חסד = חסד נולד = מוליד חסד
 כנסת ישראל מול דוד = 1161 = 162 = הנקבה

 = גוני צבע = 231 = קדוש קדוש קדוש = 1230 = 231
= שמי השמים בארץ שמי השמים בארץ שמי השמים בארץ
 7224 = 231

 = כל גוני צבע = 281 = אפר = רפא = פאר
= כל גוני קול הויה = אדמה קול הויה אבינו
 כל קול הויה אבינו = העור

כל גוני הצבעים = 896 = צוף = יודע ציון

 = טעם צוף = 1575 = 576 = אשר בחכמה
= מולך = העלץ לי לך = עלץ המלך
= קבוץ עם כל גוני הצבעים = 2574 = 576
 בשר מתגלם
True learning Torah is singing the sounds in Joy and Peace. Only in that ecstasy may one attribute meanings to the terms.

ב"ה

תלמוד תורה אמתי הוא שירת צלילי האותיות בכל נקוד בעלס אדיר ובברכות שלום
רק במדרגת שמחה זאת מותר ליחשׂ משמעויות למונחים


Thursday, November 30, 2017

GIFT TO THE HEARTS OF WARRIORS FOR JUSTICE

Estas Tonne and Istvan Sky heal wounded Hearts, Bodies and Souls with their Music.
We need this.

Wednesday, November 29, 2017

MASHIACH IS THE CITY OF THE LOVE OF WISDOM AND TRUTH

Mashiach isn't one person although HaMashiach is the Unity of Persons United in One Mind and One Heart of the Wisdom of Peace and true Love. HaMashiach is an actual City. It is where the Wise dwell in actualized Wisdom. That is where Happiness is. The entire City is made of Wisdom. Every stone, every grain of sand and every lump of Earth is Wisdom. Every building, every tool, every garment is Wisdom. The Residents of that Holy City are the embodiment of Wisdom.
The rains that fall on that City are Rains of Wisdom and the water the flowering of every increasing Wisdom.
That is David's City - and we are invited personally to live there as soon as we can take an honorable and contributing place in it.

ב"ה
 
עיר חכמה = 353 = עיר נביאי = עיר הנביאה = 

  גשמי = שמחה = 


עיר החכמה = 358 = משיח = הגשמי = גשמיה = השמחה = העיר נביאי = העיר הנביאה


THE MOST IMPORTANT THING TO UNDERSTAND IN TORAH IS THAT TORAH IS NOT MEANT TO BE UNDERSTOOD – BUT ACTUALIZED AND LIVED

The most important thing that we will ever understand in Torah is that everything is meant to be actualized. There are no abstracts in Torah. There is nothing “spiritual” in Torah. Everything is meant to be actualized. Even Understanding isn't an abstract. Understanding is those who understand. Understand this!

Numbers are not abstracts. Principles are not abstracts. God's Divine Purpose in the Creation is to become the Creation. God wants to be actualized, to be real, to be palpable, to be touchable. More than anything God wants to be shared.

When God is actualized there is no room for evil. Evil can only exist in the ranges between God and actualization. The spiritual worlds are the worlds in which the demons can exist. The English word demon comes from the Hebrew דמיון, pronounced dimayon, which has been taken to mean imagination, and therefore only shadowy reality. When דמיון takes on its intended existence – as actual form, which is another, more correct meaning of the Hebrew דמיון, then it can only be actuality. Then dimayaon becomes Dominion. I will, with God's help, show the Hebrew proofs below.

Jewish mystics busied themselves with ספירות, pronounced s'pherot. It is usually translated as emanations. The word ספירות is equal to 756, which is also the gematria of מחשבות meaning thoughts.

Had the rabbis looked deeper, they would have seen that ספר is not only book, but, far more importantly and actually, a frontier. They would have understood that all of the highest principles are meant to become actualized frontiers – real villages and town and cities in which the dwellers embody and actualize those qualities and principles.
The would have seen the word שבות meaning actual settlement. Instead of floating around in the disembodied spheres in which unwholesome imaginings can live, they should have gone about the business of making the highest principles actual.

When someone embodies the qualities and principles dearest to God, there is no room in their mind for the error of thinking that someone else can be HaMashiach. They know they are HaMashiach – and they know that anyone who puts in the moral effort can be, is intended by God, to be HaMashiach too.

The Hebrew word שמות, pronounced sh'mot is Names. It is equal to the value 746, and, as such is equal to the Hebrew word מקום, which means place. I have said before that there are no characters for numbers in Hebrew, only their Names. That is to say that all the principles written into the Names of the Numbers are meant to be actualities. The word שמות, rendered as Names, is the value of the expression כפר האמת, which means the town of Truth. We are meant to be People of Truth who inhabit habitations of Truth.

True Torah is infinite concreteness, infinite actuality. That is what Einstein saw when he said that if we attain the speed of light, we attain infinite mass. He meant that when we attain the highest and truest levels of embodying the Wisdom of Torah – we become Infinite Realization, Infinite Actuality. We become God Actualized and this is an immeasurably higher level than God unactualized.

I will show the relevant chilufim (gematriot) on the blog DECODING CHRISTIANITY, with God's help. That blog is devoted to correcting the error of abstractions and spirituality of the rabbis that engendered Christianity.

They are by no means exhaustive. I'll just show the basics for the time being.


https://decodingchristianity.blogspot.co.il/


Monday, November 27, 2017

ב"ה

 הגלימה השחורה השקופה
העדן שלנו מאופיין בחשיפת בלופים וגלויי אמת. מערכת המשפטים של המדינה המתימרת ליצג את היהודים היא הבאה בתור
שופטי ישראל היו גבורים מוסריים. הם נלחמו למען עם ישראל ולמען הערכים המוסריים היקרים ביותר לעם ישראל מפני עמים חזקים ונוראים ללא לאות וללא פחד. לפי קנה מידה זה, אין במדינת ישראל אף שופט
גבר שלא יגלם את הערכים וחוזק האישיות של יהושע בן נון אינו שופט. אשה שלא תגלם את הרוח של דבורה הנביאה אינה שופטת
יש לנו מג'יסטרטים המתחנפים לבעלי הון של עמים אחרים ונוהגים בבריונות למען אינטרסים זרים נגד עם ישראל. הם גבורים על חלשים. הילכך, הם לא שופטים, אלא המוציאים לפעל של בעלי הון זרים
מערכת משפט אמתית של העם היהודי היתה חידוש הערכים המוסריים של שופטי ישראל הקדושים בהתאם לתנאים המודרנים. כלל ישראל היה מוזמן להשתתף במפעל נעלה זה
לא די בכך שאדם מחונן אינטלקטואלית יהיה שופט בישראל. שופט בישראל הוא אדם בצמרת המחוננים מוסרית ובעל עוז אדיר להגן על העם היהודי ולהלחם למען הצדק
במקום זה, הם מג'יסטריטים המטילים חוקים זרים ומוזרים של אומות העולם על עם ישראל ופועלים מתוך אינטרסים חומרנים וכוחניים. פרוש הדבר: הם חיילים של אינטרסים זרים הלובשים גלימות שחורות שקופות
אהרן ברק הוא מקרה קשה של תסמונת שטוקהולם. יש רק מקרה אחד של יהודי, הלוקה בתסמונת שטוקהולם, גרוע מאהרן ברק – והוא ג'ורג' סורוס, המממן את המפעל של מערכת המשפטים במדינה המתימרת להקרא ישראל. יחד סורוס וברק פועלים כדי למנוע תחיית תפארת תרבות המוסר שלנו. הם מקווים כי נשכח את מיהותנו ואת סיבת שיבתנו לארצנו
איילת שקד צודקת במלחמתה נגד סורוס. אמנם, הבעיה אינה ימין נגד שמאל כי שניהם גפיים מלאכותיים. אין טעם ליהודים מזרחים, תימנייים או אתיופיים לשאוף להצטרף למערכת המשפטים הזרה והמוזרה הפועלת ללא כל סמכות עברית. כל המערכת עומדת לקרוס
במקומה תקום מערכת המשפטים שתפעל לפי רוח המוסר של שופטי ישראל הענקים [לא של הרבנים, כהני האליל בעל שבאו מבבל וסלפו את המסורת התפארתית של עם ישראל]. נחדש, כלנו יחד, את החוקים בהתאם לנסיבות המודרניות ונכנס לעדן חדש על פי הערכים העתיקים
Thursday, November 23, 2017

DECODING CHRISTIANITY

Many concepts from ancient Judaism were hidden in the central names, images and narratives of Christianity. The time has come to attempt to reveal them decoded.
In accordance with the responses I will know if this generation is ready for this information or not. In past generations attempts were made to reveal this but were not met with understanding and receptivity. I will try again. If I see that the response is not favorable, I'll understand that this generation too is not yet ready and the information will be stored for the time when it will be received with understanding and joy.

The names, stories and concepts that were given over to the Gentile world in Greek and the subsequent translations from the Greek are garments for deeper truths. They are not meant to be understood as written.

Using the gematriot, we can decode the names, concepts and imagery to reveal Truth. The purpose of doing these decoding is to heal the scars on your consciousness caused by the harsh imagery of Christianity. If you don't think that you've been harmed by the bloody images and you insist on accepting them as they appear in secular languages, then this information is not for you. I warn you beforehand, your misunderstandings will not be justified herein and the concepts that will be revealed are Jewish concepts. If you cannot accept that, then by all means, move on. This is not for you.

I will have to present the proofs in Hebrew. There is no other language that supports these truths. The truths you'll see revealed is not the ultimate Truth. Some of the veils will be taken away, but even these truths are veils for deeper truths. With that, much healing will take place for the receptive.

Today's translation facilities should be good enough to give you a good idea of what is being said. It may be helpful to use more than one translation facility.

The posts relating to this topic will be on a separate new blog:
https://decodingchristianity.blogspot.co.il/

If there are concepts in Christianity that you would specifically like to me elucidate with the gematriot, by all means make your suggestions.

Thursday, November 16, 2017

ב"ה

האור הוא ההינומה הכי דקה והאחרונה לפני ההתגלות. הצבעים הם גּוֹנֵי וצרופי החכמה העליונה

בחלופים הבאים בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוּנה היא לערך של האות הסופית

 = צבע = 162 = עצב = בצע = הנקבה  
= יודע חסד = מוליד כנסת ישראל
= 1161 = 162 = כתר ישראל = אמך יורדת = קול הויה
 הלל אמנו = גם את ירושלים = 2160 = 162

עכשיו אנחנו יכולים להבין את הפסוק הבא נכונה:

אֶל הָאִשָּׁה אָמַר הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים

 = צבעים = 772 = שבעת = סוד שבת = נהיה בן 
 = נהיה בת מכל דור
 ישראל קדוש קדוש קדוש = 1771 = 772

 = הימים = 665 = כל הצדקות = קהל כנסת
= אדם עולם שמחה = 1664 = 665 
= אם כל בית ישראל עולם שמחה
 =  2663 = אדם עולם גשמי  
= אם כל בית ישראל עולם גשמי
665

 = אור = 207 = אדבר = דבר העתיק הקדוש
= 1206 = 207 = תקון = תקום על = מלא קול
 עולם שר = קהל כנסת ישראל = שר המלאכים

 = אדם = 605 = אם כל בית ישראל = 1604 = 605
 קרן עץ החיים

 = כתם = 1020 = 21 = אהיה = היו = תם חוגג
 תם חזה = חזק קרן = קרן אחוה = הוא חתם

 = צהב = 97 = הצב = אפיו = אמנו 
 = סגל כל בית ישראל
 1096 = 97 = צו עלץ = צו תם  
= יודע כל ספר התורה

 = ירק = 310 = יש = שי = יקר = רקוד = רוקד
= ראה בארץ = 1309 = 310 
= שדה העתיק הקדוש
 בהתחלת המחשבה נחמו = סדר תהלים

 = כחל = 58 = נח = בנו = שש האמהות  
= 1057 = 58
 קשר כל אות

 = סגל = 93 = צבא = חיי עולם השמחה = 1092 = 93
= היחוד עולם גשמי = פחד עלץ = חוגה עד = הוגה מתגלם
 1092 = 93 = בחסד חוה

 = לבן = 732 = לשבת = לבת מכל דור  
 =  תבל מכל דור לברך = לב רך

שחר = 508 = חך = את הארץ = 1507 = 508

 = תכלת = 850 = שתי עיני  
= הקהל קים = הקהל שריר
 מרים = תמתי = מוליד כל קים

 = חום = 614 = וחם = בברית = קבוץ אדם
 1613 = 614 = אם אהבה = אתר אחד

 = אפר = 281 = פאר = רפא = ממרא = אמר לי
= אור עד = דבר העתיק הקדוש מתגלם = 2279
 281 = ראה העתיק הקדוש מתגלם

אדם ולבן = 1343 = 344 = פרדס = של יד = של דוד

 = שחר ולבן = 1246 = 247 = מאור = אומר = יהיה הזהר
= לדבורה = יהיה דבר העתיקה הקדושה  
= יהיה הזהר
= יהודה בהתחלת המחשבה העתיקה קדושה
= 2245 = 247 = נר רצון = רצון אור גדול
 שחר שבת אלה = זמר

 = אדם ושחר = 1119 = 120 = חך תורה = שחר תורה
= עומד = עמוד = מועד = יום באשר = אליהו הנביא
 ישעיהו בן אמוץ הנביא = 2118 = 120

 = ירק וצהב = 413 = ביאת = את הוא = הוא ישעיהו
 ישעיהו בטא
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!