Thursday, April 30, 2015

ב"ה

אשה = שמי השמים
(והאמת אודות עולם הבא)

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחילופים הבאים, הכוונה לערך של האות הסופית.

אשה = 306 = שמי השמים = 1305
= 306 = ספרי הספרים = ספרי ספר האדם
= היודע הרנה כל פרי האדם
= הרנה ידועה כל פרי האדם
= הרנה נולדה פרי כל דרות

חשב אשה = 616 = יום = התורה = שישו
= שושי = חשב שמי השמים
= 1615 = אם י-ה

מחשבת אשה = 1056 = 57 = נגד
= אנו = שבת יובל אשה = בן אשה יובל
= שבת אשה יובל = מח בת אשה מכל דור
= כל עולם מכל דור
= מחשבת שמי השמים = 2055 = 57
= שמי השמים שבת יובל

מחשבות  = 756 = נו"ן = כל עולם =
= עולם ביובל = בכל דרך = בכל דרך
= יובל ושבת = מח בתו מכל דור
= נקום = שמותי = "ספירות"*

* תיאור ה"ספירות" בספרי קבלה שנכתבו ע"י גברים הוא פרי דמיון גברים שעדין לא הגיעו לסוף מחשבות האשה.

מחשבות אשה = 1062 = 63 = נביא
= אבני = גני = בונה
= שמי השמים יובל ושבת = 2061 = 63
= כל עולם שמי השמים

יד אשה = 320 = ישי = דוד שמי השמים
= דוד אשה = אוהב שמי השמים

ידי אשה = 330 = של = שיהיה
= יהודה מכל דור

ביד אשה = 322 = שכב = החדשה
= זוג אשה = הוה שמי השמים
= 1321 = 322 = היא שמי השמים

פה אשה = 391 = ישועה

פות אשה = 792 = לשונות = ישועות
=  פות שמי השמים = 1791 = 792
= בן נולד = יודע שבת = הוא עין
= עין בי = צור מלכות

לב אשה = 338 = שלח = לב שמי השמים
= 1337 = השגל = לובש
= השוכן שמי שמים = 2336 = 338

בלב אשה = 340 = שמ = שלי = ספר
= כל פרי

פני אשה = 446 = עיני אשה
= פני שמי השמים = עיני שמי השמים
= האמת = מות = האלהים מדמין
=  מדמין כל אם

שדי אשה =620 = אשה בקרבי
= כם = כתר

מח אשה = 354 = שמטה
= שמי השמים יובל = 1353
= 354 = גילה שמי השמים

רחם = 808 = בשר אשה
= בשר שמי השמים = 1807
= 808 = אברהם = ברא אדם

רחם אשה = 1114 = 115
= רחם שמי שמים = 2113 = 115
= עליה = עמה = אנחנו = חזק
= אברהם אשה = ברא אדם אשה
= אשה אם אם אדם

רגש אשה = 809 = גוף = גורם
= בראש אשה = באשר אשה
= באשר שמי השמים = 1808 = 809
= עלץ רחם = קרן רחם = עלץ אברהם
= קרן אברהם = עלץ ברא אדם
= אם ראשון = אם אשר עולם
= אם עולם אשר

גוף אשה = 1115 = 116 = עליו
= יעלו = ידבק = צדיקים שמי שמים
= שמי שמים צוחקים
= אשה צחוק אדם
= עלץ רחם אשה = 2114 = 116
= קרן רחם אשה
= רחם אשה כפתור ופרח

זרוע אשה = 589 = גופך

רגל אשה = 539 = לברא אשה
= תקן לב אשה = 1538
= שקף לב אשה = שקף לב שמי השמים
= 2537 = 539 = באצילות

רגלי אשה = 549 = גמר שמי השמים
= 1548 = 549 = ראש מח = אשר יובל

ראש אשה = 807 = אשר אשה
= אשר שמי השמים = זקן

צואר אשה = 603 = אוצר אשה
= אוצר שמי השמים = 1602 = 603
= צואר שמי השמים
= תקן צו שמי השמים = 2601 = 603
= עלץ בם = קרן בם
= משה רבנו = שליה רחמי

עולם הבא = 714 = עולם האב
= אשתי לב משלם = 1713 = 714
= דין = שחרור = קדים = דקים
= דרות לעד = עמך לעד
= כל ימיך לעד = כל ימיך בארץ
= עמך בארץ = דרות בארץ = האדם בארץ         
= זאת אשה = אהבת אשה
= בתו אשה = הוא שבת
= הוא בת מכל דור = יובל כל התורה
= כל יום יובל = חשב אשה יובל ביובל

חכמת אשה = 774 = עדן = בת שבע
= חכמת שמי השמים = 1773 = 774
= יד ימין = עצם דוד = דמיון דוד
= דוד בן נח = דוד בן מחי = דוד שבת מחי
= דוד בן כל השמות בספר בראשית
= 2772 = 774 = שבת כנסת ישראל
= בן כנסת ישראל = בן חסד
= למדן = עולם הבא עולם שמחה

דמיון אשה = 1066 = 67 = עצם אשה
= עצרת שמי השמים = דמיון שמי השמים
= עצם שמי השמים = בינה = בניה
= ימין אשה

יד ימין אשה = 1080 = 81 = אנכי
= דוד ימין אשה
= כסא =היינו = מלוה
= עדן אשה = עדן שמי השמים

יד שמאל אשה = 691 = דוד שמאל אשה
= פי אם = אבישג שלמה = שמואל שדי
= שמואל בקרבי = שבעה בקרבי
= שפה אשה = עשיה אשה
= עשיה שמי המשים  = שפה שמי השמים
= 1690 = 691 = שפה ספרי הספרים
= מהאלהים = מהמדברת = מכל אם
ב"ה

נגע בלב = היובל לעד
(והאמת בענין הנקבה בקבלה)


בכל מקום בו אות סופית כתובה בחילופים הבאים, הכוונה לערך של האות הסופית.

נגע = 123 = ענג = כל חכמה
= גמל כל = חכמה ביובל
= חכמה בלב ביד = ביד בלב הנביאה

בלב = 34 = גאל = השוכן ב
= 1033 = 34 = שוכן בה

יובל לעד = 152 = כל ארץ =
= 1151 = 152 = נקב = ארץ ביובל

נגע בלב = 157 = ענג בלב
= כל חכמה בלב = נקבה
= ירושלים = 1156 = 157
= כל הארץ = היובל לעד
= הארץ ביובל

הנקבה = 162 = ירושלים בבשרך
= 2160 = 162 = הענג בלב = ענג בלבה
= כל חכמה בלבה = הנביאה לשון אליהו
=1161 = 162 = חכמה לשון אליהו
=לשון חכמה בכל

ישועה = 391 = פה אשה
= שמי השמים פה = 1390 = 391

Tuesday, April 28, 2015

ב"ה

יום אחד

מקראות = 747 = זמן = להבין
= הבת שלי = אל בן דוד
= כל אות פרי

תורה = 611 = את הרה = חבר את
= את עצמי = אשרי המלכה
= צנע את

התורה  = 616 = יום = יותר = יתרו
= שישו = שושי = קשר זוג
= קשר הוה = את ההרה

יום אחד = 629 = התורה אחד
= התורה אהבה = האוהבים
= גויים = חוה האדם = כתר גו
= אחוד רבבות = אחוד דרות
= חיי אשר המלכה = יחוד אשר המלכה
= אחוד כל ימיך = כל ימיך עולם חדש
= 1628 = 629 = אם יחוד = חיי אם
= כפתור ופרח חיים = קרן חכם
= עלץ חכם = עלץ חיים = יהי עץ החיים
ב"ה

אני מבטיחה

אינני יכולה להבטיח לכם כי המציאות בארץ תזהה בדיוק לזאת בשמי השמים מאליה.
אולם, אני כן יכולה להבטיח לכם, בוודאות גמורה, כי שערי שמי השמים פתוחים לכל לעד ואם תרצו בלב תם ושלם שהמציאות בארץ תשקף את שמי השמים, האפשרות עומדת לרשותכם תמיד.

שמי = 350 = ספרי
= ביובל מכל דור

בשמי = 352 = הוא ספר
= הוא כל פרי = הוא הרנה ועד
= כל פרי בי = שב ביובל

שמים = 950 = נץ = ספרים
= ספר האדם = כל פרי האדם
= כל פרי עמך = ספר אב ואם
= כל פרי אב ואם

השמים = 955 = הספרים

שמי שמים = 1300 = 301 = אש
= צורה = רוצה = קרא

מקרא = 341 = שלוה = מלוה כל דור
= משמי שמים = 1340 = 341

המקרא = 1345 = 346 = שמו
= משמי השמים = המלוה כל דור
= עלץ משה = קרן משה = על שם משה
= הספר שם המלכה

מקראות = 747 = זמן = להבין
= השבת לי = מזמנים

המקראות = 752 = אתה משמי השמים
= 1751 = 752 = הזמן = כל שבת
= מהזמנים

שמי השמים = 1305 = 306 = אשה
= יוצר = הרוצה = הצורה = קראה
= מוסר = כפור = התפתחותו

שערי = 580 = פרש = שפר
= שר ועד

שערי שמי שמים = 1880 = 881
= פרש ספרי ספרים =
= כסא הויה עדן = כסא הויה למדן
= כסא כל בית ישראל יחד עדן
= אנכי עדן כל בית ישראל יחד
= שר שמי שמים ועד
= שר ספרי ספרים ועד
= מלכתי ספרי ספרים ועד
= מלכתי שמי שמים ועד

שערי שמי השמים פתוחים לכל = 3069
= 72 = חסד = מלב = גלגול
= כנסת ישראל = 1071 = 72
= לך הממלכות = היה הוה ויהיה
= יהודה לבי

יובלים = 658 = חנם = הגדולים
= יובל דרות

יובלות = 454 = תמיד = תהלה דוד
= אוהב לבבות = דוד היכל שלמה
= שלמה היכל דוד = הלל דוד עשה
= הלל דוד שלמה = אדנ-י שפט

שערי שמי השמים פתוחים לכל תמיד  
= 2524 = 526 = אוהביך = שיר דוד
= פרש התורה פתח שמי השמים לכל תמיד
= פרש התורה פתח ספרי הספרים לכל תמיד
= פרש התורה פתח שמי השמים לכל יובלות
= פרש התורה פתח ספרי הספרים יובלות ועד
= פרש התורה פתח ספרי הספרים תהלה דוד לכל
= פרש התורה פתח ספרי הספרים תהלה דוד ועד
= 3523 = החי באשר = הויה שר
= כל בית ישראל יחד מלכתי = 1525
= 526 = יהי אשר =כל בתי הממלכות יחד מלכתי

מבטיח = 69 =דינה = בבינה = אבינו
= הנה חתם = 1068 = 69

אני מבטיח = 130 = קל = אני אבינו
= אנו כל בית ישראל אבינו
= 1129 = 130 = אנו כל בתי הממלכות אבינו

מבטיחה = 74 = למ"ד = עד
= מלבב = בחסד

אני מבטיחה = 135 = קהל
= לב נחמה

אני הנשמה מבטיחה = 535 = קהלת
= הלך= הכנסת = לשרה  
= אנו כל בתי הממלכות הנשמה מבטיחה
= 1534  = אשר לבב = אשר בלב
= ראש בלב = לב בראש = השוכן באשר
= אנו כל בית ישראל הנשמה המבטיח

הנשמה = 400 = כל ספרי = שמי ביובל
= בשמי הגדול = הכלה שלי

המלך והמלכה חתמו = 1135  = 136
= עלץ קהל = בני המבטיח
= אני מבטיחה עלץ = קול

אפשר = 581 = אנכי שר
= כסא מלכתי = מלוה מלכתי
= אנכי מלכתי = אנכי נולדתי
= שערי עלץ = 1580 = 581
= המלך והמלכה חתמו על הספר
=רגלי השגל

רצון = 996  = מלכותך = ביתי פתוח לכל
= כתב פתוח לכל

הרצון = 1001 = 2 = ב = אא =
= הכתב פתוח לכל


B"H

I  PROMISE


I cannot promise you that the reality in this world will exactly match and reflect those in the highest Heavens as a matter of course
.
I can, however, promise you, with absolute certainty, that if want the reality in this world to match and reflect the highest Heavens exactly with a pure and whole Heart, that possibility is available to you always.

Monday, April 27, 2015

ב"ה

עולם הבא הוא כלו שבת ביובל

לימדו אותנו כי עולם הבא הוא עולם שכלו שבת. אבל פרט אחד לא אמרו לנו - עולם הבא הוא כלו שבת ביובל.
בדיוק כמו שאנו צריכים לשמור שבת בעולם הזה להכין את עצמנו לשבת בעולם הבא, אנו חייבים לשמור שנות השמטה ושנות היובל כדי להכין את עצמנו לעולם הבא.

אין "פרוזבול" בעולם הבא. המסתמך בפרוזבול בעולם זה אינו מכין את עצמו לשאת את שמחת עולם הבא - עולם שכלו שבת ביובל לנצח נצחים.

מדוע זה כל כך קשה ליהודים לשמור את שנות השמטה ושנות היובל כדת וכדין?
חובות כספיים מסמלים חובות מוסריים. כל עוד אנו לא סולחים לאחרים שפגעו בנו ו/או לא סולחים לעצמנו ומתעקשים להחזיק בחובות מוסריים, אנו נחייה בעולם מאופין בחובות כספיים.

הסולח לאחרים בלב שלם ועושה את מיטב יכולתו לעשות שלום עם אלה שהוא פגע בהם, יגלה כי חובותיו הכספיים נעלמים מאליהם באותה מידה בדיוק בה הוא סולח. כמו כן, הוא יגלה כי הוא, אכן, יכול לשמור את שנות השמטה והיובלות כדת וכדין.

המתעקשים לנהוג לפי תקנון פרוזבול לא יגיעו לחופש ומודעות אלה - חד וחלק. הם ימשיכו לחיות בעולם בו יש חובות כספיים ולא יהנו מתענוגי עולם הבא.

סלח = 98 = כל יובל = יובל ביובל

לסלח = 128 = צלח = לבו יודע = יודע לאהב = יובל לכל = יובל ועד

Forgiveness Will Set You Free
- That is The Truth We Must All Know

Forgiveness is vastly more critical than most people are aware of and few know the real price we pay for not forgiving and insisting upon exacting moral debt.
Without Forgiveness there can be no economic freedom and without economic freedom we live as slaves.
The entire banking system is a fiat representation of our insistence upon moral debt.
Only those who feel that others owe them morally or feel guilty and feel in moral debt will accept imaginary monetary debt upon themselves.
To forgive is the key to dissolving the entire monetary system such as it exists.

B"H

The World To Come: 
Eternal Shabbat of the Jubilee
We Jews are taught that the World To Come is entirely Shabbat that goes on forever and ever.
That is true - in part.
The whole Truth is that the World To Come is Shabbat on the Jubilee Year that goes on forever and ever.
Just as we keep Shabbat in this world in order to habituate ourselves to the level of Peace in the World To Come, so we must keep the Sabbatical and Jubilee Years in this world in order to accustom ourselves to the level of Peace in Freedom and Freedom in Peace in the World To Come.
Those who do not so habituate themselves by keeping the Laws of the Sabbatical and Jubilee Years are not preparing themselves as a vessel to receive that level and Peace and will not be able to tolerate the highest levels of Heaven.

Sunday, April 26, 2015

The Israeli Law Against Insulting a Public Official - An Affront to Democracy and an Affront to Human Decency

The existence of this law on the Israeli books is beyond unacceptable for reasons that go even beyond what one who values Democracy might think.
 The law heralds from the time of the Ottoman Empire. Not only did the State of Israel retain a law from an inimical, invading culture; the Ottoman Empire was guilty of the genocide of the Armenian people because they were Christian.
That genocide, early in the 20th C., served as a model for the genocide of the Jews at the hands of the Nazis a few years later.

That law in Israel is being used to silence many, many Jewish social activists in Israel who have complained against various corrupt government officials. The court system is flooded with Accusations of "insulting a public official". The law applies to any and all public officials who feel themselves insulted when their corruption is made known - including "Social Services", which market in children.

According to the Honorable (retired) Head of the Family Court in Jerusalem, Judge Chana ben Ami, Social Services in Israel regularly lies to the Courts. Since her retirement, Judge Ben Ami has stated that the Social Workers routinely produce mendacious documents to the Juvenile and Family courts. The judges, pressed for time, are apt to accept their documentation without scrutiny. Judge Ben Ami did scrutinize the documents and found them to be no less than routine perjury. She cites on instance in which she did not want to OK and adoption that Social Services requested as she noticed that the testimony was contradictory. She said that the Social Worker told her that she *had to* OK the adoption because they were under their quota of children they had to produce for adoption.

Judge Ben Ami stated this, and other equally unconscionable behaviors by the Social Workers in Court, publicly in a number of fora since her retirement. In response, the Social Workers Association in Israel contacted the then Minister of Justice, Tzipi Livni, and requested that she "act against" Judge Ben Ami.

The link to their letter is here.
http://preview.tinyurl.com/oqarl73

Inter alia, Parents whose children have been wrongfully removed from them are among the social activists being silenced by this law in Israel.


Children and Parents are committing suicide in Israel in off the graph numbers as a result of how they are treated by Social Services - and that law is being used to keep it quiet. Some accounts get into the news. Many, who knows how many?, do not.


So long as the State of Israel refuses to adhere to universally accepted norms of Democracy, it has no right to be called a Democracy and should be anathematized by modern, civilized nations.

The Israeli-Palestinian conflict, though very real, is also a very effective device for smoke screening the mistreatment of Jewish citizens at the hands of the government of the State of Israel.

Thank you for your consideration,
Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel


Friday, April 24, 2015

ב"ה

ונחנו מה

ונחנו = 120 = מעי = עמי = עומד = מועד
= כל סוד = מיסוד = אליהו הנביא

מה = 45 = מאד = אדמ = לב אבי
= לב אחד = אהבה ביהודה
= אחוד הויה = אחי כל בית ישראל יחד
= 1044 = 45

ונחנו מה = 165 = הלל המלכה
= היכל המלכה = היכל לבבינו
= א-דני המלכה = יודעי א-נדי
= נולדי א-דני = סוד הנולד
= הנולד אבי ואמי = היודע אבי ואמי
= אבי ואמי המוליד = כסא דוד אבי ואמי
= אנכי דוד אבי ואמי = כל עליה
= אנחנו כל

עלינו תמיד לדעת כי אם דבר תורה נראה לנו כאילו הוא ממעיט את ערכנו, לא הבנו אותו!

Wednesday, April 22, 2015

ב"ה

שוב עולה הענין של דת כנגד מדע

תורה האמת המוחלטת. הבעיה היא, אנשים לא קוראים אותה בעזרת הגימטריות ולכן הם מגיעים לכל מיני מסכנות מוזרות.
למשל:

יום = 616 = התורה = דורות

או זה:

האדם = 610 = כל ימיך = רבבות = דרות

יום אחד = 629 = גויים = חוה האדם
= האדם הוגה = הוגה דרות
= אחוד דרות = אחד דורות
= הוגה כל ימיך = אחוד כל ימיך

או זה:

זמן = 747 = מקראות = להבין = הבת שלי

מי שלא יודע גימטריות אלה, עלול להגיע להבנה מוטעית לגבי גיל הבריאה ואף המושגים. למעשה, אין לבריאה גיל בכלל.
ב"ה

הבל הבלים

הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת, הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל. - קהלת א:ב

הלב! הלב האדם! אמר כל קהילת יעקב. הלב! הלב האדם! לב הכלה.

לב = 32 = ביהודה = דוד חי* = חי אוהב
= דוד בהוה = אוהב בהוה = והאב חי
= עלץ אל = 1031 = 32 = קרן אל = השוכן
= הרצון יהיה = מלכותך לה = מלכותה לך
= אתם בעלי שם טוב = 2030 = 32
= אתם בעלי עולם צדק טוב
= הזה י-ה = זהה י-ה = זהה באהבה
= אחוד אהבה = גוי אהבה = גוי אחד
 = הוגה אהבה = חוה אהבה
= כח כל בית ישראל = יחוד כל בית ישראל
= כח כל בתי הממלכות = יחוד כל בתי הממלכות
= אנכי שלמה המלך* = כסא שלמה המלך
= אנכי העתק שלמה* = השוכן

*כאן אנו רואים כי הלב והשכל בעצם זהים. דוד הוא שלמה. הבן הוא העתק של האב.

דוד הוא שלמה = 401 = את
= הויה עשה = כל בית ישראל יחד שלמה
= 1400 = 401
= ישעיהו = עזרה ונחמיה
עזרא ונחמיה כל בית ישראל

העתק = 575 = המלך

תקן = 1200 = 201  = אר

תקון = 1206 = 207 = אור = רז
= סוד עלץ וצהלה = לבלוב עלץ וצהלה
= אבי ואמי עלץ וצהלה = תורם

לברא = 233 = רגל = תקן לב = תרם לב
= נחת בן שבע = 1232 = 233
= בנות בת שבע = נחת עדן

לברוא = 239 = תקון לב = 1238 = 239
= עלץ רחל = לב סוד עלץ וצהלה
= ארץ עלץ וצהלה = 2237 = 239
= תורם לב

שלמה בן דוד = 1091 = 92 = פחד
= עשה בן דוד = דוד עשה בן
= דוד עשה שבת = עשה שבת דוד

כאשר אנו מרגישים פחד בלב אנו בהיכל המלך שלמה בן המלך דוד והמלכה בת שבע* - היודעים זאת ישמחו וירננו עד מאד כשהם מרגישים פחד בלב.

*בת שבע = 774 = עדן

דוד הוא הלב ושלמה הוא המח. עלינו להגיע ליחוד הלב והמח. רגשות הפחד עוזרים לנו להגיע לשליטה עצמית אבירה זאת.

שלמה בן דוד = 1091 = 92 = פחד

פחד מות = 538 = פחד האמת
= שלמה בן דוד האמת
= 1537 = 538 = בן דוד עשה האמת
= דוד עשה שבת האמת
= אשר הלב = אשר לבה
= ראש הלב = לב הראש
= לשון אשר = ראש לשון
= עולם של אשר = ליצר אשר עולם

יחוד הראש והלב = 577
= תורת מלך = 1576 = 577
= עתק כל ספר התורה
= חסד שרה = גלגול שרה
= שרה כנסת ישראל

FEARMost of us dread the feeling of Fear. We try to avoid it in every way we can.

It has even been said that Fear is a place where God is not.

How untrue that is!Listen now, and learn to rejoice greatly when your Heart fears.The Name of King David, means the Beloved King. David in the Human Heart. The meaning of the name of His Son, King Shlomo (known as Solomon in English), means the Perfect King. Shlomo is the Human Mind. His name comes from the same root as the word Shalom. Our job is to create Peace in our Mind and in our Heart.The expression in Hebrew Shlomo the Son of David is equal to the value of the word Fear in Hebrew. Please see the post directly above this one, הבל הבלים, for the proofs if you read Hebrew.King Shlomo is the epitome of Wisdom and Wealth beyond measure and expansive Kingdom. It is when we approach a recollection of this level of Wealth and Expansiveness of Wisdom that we feel Fear.Our task is to unify these two Kingdoms, the Kingdom of the Heart and the Kingdom of the Mind, within us. To do this, We must learn to love with the intensity with which we fear death.

Every time we fear, we are learning to do this. Every experience in our lives that causes us to fear is a situation designed by the Hands of God especially for us to teach us to love with the depths of our fear of death. We may be sure we are being watched closely when we are asked to undergo these ordeals. When we can do so, we have conquered Death and it surrenders to our unified Kingdom.Those who know this will rejoice greatly when Fear strikes their Heart because they will know they are approaching Remembering - remembering Who they really are.As the Heart is purified, the intensity of the feeling of Fear becomes merged with Love. The Heart is not purified by Fear unless we fervently desire that it will be. Fear can also distort the Heart. Whether Fear builds us as it breaks us down or not is a matter of our Free Will to learn from Fear or to resist. If when we fear we are reminded of David, the Kingdom of Love, we come closer to Love with the intensity of Fear of Death. This is the perfection of the Heart and every experience we have that strikes Fear in our Hearts is teaching us to Love at the ultimate level of intensity. When we can do that - we can also rejoice at that level of intensity.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!