Thursday, December 27, 2018

ב"ה

המשיח = 363 = משה חי = פרוש נכון = 1362 = 363Tuesday, December 18, 2018


ב"ה

משיח  - משגיח -  משפחה

המושג משיח הוא חלק ממושגים נעלים ונשגבים וקדושים אף יותר.

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחלופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.
זכרו נא כי  א = 1 = 1000

מ + קמץ = 1080 = 81 = אנכי

משיח  = 358 =   חדוש חלב = בכל אשה = חקרי יהודיה = חקרי היהודי = חדוש אבותיכם = 1357 = 358 = חדוש כתר אבותי = פרדס דוד = גוה פרדס = את הרה בת פרדס = עורי כנסת ישראל = ישראל עליון = עבר מועצת החכמות = מועצת החכמות הויה מדבר = משה אהבה = גופי מדבר אהבה

המשיח = 363 = שובי היהודיה = פרוש נכון = 1362 = 363 = חקרי היהודיה = חדוש היהודיה = כל העבר חי בהוה = גם את משיח = את בני ישראל משיח

מרים = 850 = משה שרה = שרה גופי מדבר = יהושע בן נון = 1849 = 850 = כל נשמתי = שתי עיני = שדה ישראל = שדה אמך

ברית = 612 = כל בניך = עלץ תורה = 1611 = 612 = קרן תורה

חדשה = 317 = כל ספרי התורה מכל דור = 1316 = 317 = כל ישראל כל העם

משגיח = 361 = אנשי = נשיא = משיח בא = משיח בבשרך = 1360 = 361

אבותינו = 475 = עתה = הקרקע = הרקיע נולד = הרקיע מוליד = הרגיע יודע
= הרקיע הוה עד  

אבותי משגיחים = 1390 = 391 = ישועה = פה אשה = אשה היסוד

אבותינו מכל דור משגיחים = 1746 = 747 = זמן = מקראות = להבין = מהשבת
= בן היהודיה

משגיח = 361 = אנשי = נשיא = משיח בא = משיח בבשרך = 1360 = 361

אבותינו = 475 = עתה = הקרקע = הרקיע נולד = הרקיע מוליד = הרקיע מול דוד = הרגיע יודע = הרקיע הגו המלא
=  הרקיע הוה עד = את עד = ישעיהו מתגלם  = 1474 = עדת העתיק הקדוש

אבותי משגיחים = 1390 = 391 = ישועה = פה אשה = אשה היסוד

אבותינו מכל דור משגיחים = 1746 = 747 = זמן = מקראות = להבין = מהשבת
=  בן היהודיה

אבותינו מכל דור משגיחים  עלינו = 1912 = 913 = בראשית = אשרי בת
= בית אשר = זאת שרה = אהבת שרה
משגיח = 361 = אנשי = נשיא = משיח בא = משיח בבשרך = 1360 = 361

אבותינו = 475 = עתה = הקרקע = הרקיע נולד = הרקיע מוליד = הרגיע יודע
= הרקיע הוה עד

אבותי משגיחים = 1390 = 391 = ישועה = פה אשה = אשה היסוד

אבותינו מכל דור משגיחים = 1746 = 747 = זמן = מקראות = להבין = מהשבת
= בן היהודיה

אבותינו מכל דור משגיחים עלינו = 1912 = 913 = בראשית = אשרי בת
= בית אשר = זאת שרה = אהבת שרה = עתה משגיחים עלינו מכל דור

וזאת הקדושה עליונה – קדושת המשפחה:

משפחה = 433 = נהיה המשיח = אני דוד ההגשמה = אני הגו ההגשמה = אני הקבוץ ההגשמה = 1432 = נוה הקבוץ ההגשמה = החשן אבותי = את לב = את השוכן = אתה שוכן = לב ישעיהו = אבי ואמי משיח תגל = פרדס וחשן מתגלם = 2431 = 433 = בת אל = משיח העתיק הקדוש מתגלם = כבת העתיקה הקדושה

ותגל הארץ

התואר משיח מנוקד

מָשִׁיחַ = מ קמץ ש נקדה מבחינה בצד ימין חירק י ח חטף פתח = 4151 = 155 = נקה = תמים בארץ = 2153 = 155 = אמי בארץ = סולח אמי

זה כל הענין - לסלוח לאמהותינו מכל הדורות. זה השלום
Sunday, December 16, 2018

חנֻכת בית המקדש - Rededication of the Holy Temple


Tuesday, December 04, 2018