Friday, November 28, 2014

ב"ה

מעל ראשי

מעל = 140 = הקהל = קהלה = אם ובת צהלה
= 1139 = 140 =
 תורת אב צהלה

ראשי = 511 = אשרי

מעל ראשי = 651 = נאם = כל אם = האלהים

Thursday, November 27, 2014


Born Again


People wake up in the morning and find that the sun is shining, the earth is firm beneath their feet, the sky is over their head, their bodies are integrated and they have their memories of the yesterdays.

That's just the way it is. Taken for granted. Those who look deeper say that things "manifest".

They do not know that during the depths of the night a Jew somewhere labored in Torah and, after exerting himself greatly to understand, a new understanding arose in his mind. He understood something that was never understood before and gained a new depth of insight.

That understanding was the Seed that was immediately dispatched to the many Wombs of Israel. There it was implanted and there it was formed into actuality. And with the breaking of the light, a new day was born.
ב"ה

רחמים

רחמים = 858 = ירח שמש = שיר שמח
= אם כל אור = אור כל אם
= אלהים האור = עם ישראל אלהים = 1857 = 858
= עם ישראל לדורות
= אמך עם אלהים = משיחך = משיח שר


ירח = 218 = ריח = חרי = את שומעת = 1217 = 218
= עלץ דבורה = רזי עלץ = רזי קרן = גנזתי לך רזי = גנזתי לך הזהר

שמש = 640 = חיים בי = בי יחודם = ספר מכל דור
= קול צחוק מכל דור = גופי אמר בצבור

רחמים = גנזתי לך שמש הזהר
= גנזתי לך רזי אמר גופי בצבור


ב"ה

ממזר ועגונה

ממזר = 287 = פזר = רופא = פארו
=
עוד אור = אור ועד = אור הגניזה
=
כאור עולם שמחה = 1286 = 287
=
נהיה עלץ וצהלה ועד


אם מצוה בתורה לא מלאת שמחה אדירה סימן שלא הבנו אותה. בעניני ילדים ונשים, השמחה יתרה.


עגונה = 134 = סעד = ענג חג = עולם שמחה עד
= 1133 = 134 =
אני חכמה

עגונות = 535 = ותענגו

ישראל = 541 = אמך = ועגונות
=
עלץ חג תענגו = 1540 = 541


תמיד אבל *תמיד* יש ללמוד תורה ברחמים וברינה. אם דבר בתורה אינו נוטף מתיקות בפיך, דע שלא הבנת את הענין עד תם. דע כי אתה אוכל את בוסר דמיונך. אל תאכיל בוסר לתלמידיך יחד אתך. זה עשוי לפגוע בהם חס ושלום!


ב"ה

לאהב את הגויים

לאהב את הגויים = 1073 = 74 = למד = בלב לבבו
= עד = בחסד
= עלץ חכמה = קרן חכמה = סוד כל בית ישראל

לפתוח את הלב ולאהב את הגויים, ללא תנאי ובכל מאדך, כי זה לפתוח את שערי השמים והרחמים.

Tuesday, November 25, 2014

ב"ה

תקון השדים

וְלֹא-יָדַע, כִּי-רְפָאִים שָׁם; בְּעִמְקֵי שְׁאוֹל קְרֻאֶיהָ.– משלי ט:י"ח

יש פחד בקרב העם היהודי משדים. יש אפילו אנשים כל כך מפוחדים שהם חוששים לאמר את המילה שדים ואומרים "השין דלתים".
הבה נגלה את האמת אודות שדים – כדי להרגיע את האימה בלב היהודי ואף לגלות את הקדושה במקומות הכי אפלים.

כל הדורות טמונים בנו. כל תולדות האדם מופקדות בנו. המתים הטמונים בעפר בעצם טמונים בתת ההכרה שלנו. אנו נהנים מפירות מעשי אבותינו ואמהותינו הטובים וסובלים מהתוצאות של חטאיהם. המצב המולד של בריאות הגוף שלנו והמצבים בהם אנו מוצאים את עצמנו במהלך חיינו תלויים במעשי הורינו והורי הורינו.


עלינו לעשות שלום אתם – וכך אנו עושים שלום עם התכונות שלנו ועם חיינו כפי שהם מתבטאים לנו.

בית הקברות של אבותינו ואמהותינו הוא התת-מודע שלנו. אם הם לא שקטים וטהורים, אנו במצב של טומאת המתים. כדי לפגוש את העצמי הכי עמוק ולעשות שלום אתו, עלינו להיות מוכנים לסלוח ולהיות כנים עד מאד. אבותינו ואמהותינו לא היו צדיקים גמורים כולם. כדי לפגוש את העצמי הכי עמוק, אנו צריכים להיות מוכנים לאהוב אותם כפי שהם ולקבל אותם כפי שהם.

עלינו לדעת כי אנו הגואלים של אבותינו ואמהותינו. אנו כאן כדי לתקן את מה שהם לא הספיק לתקן בחייהם. כך נמצא את הרפואה שלנו בעמק הרפאים – שהוא הפנימיות של המודעות שלנו. שם נגלה גם את אוצר המלך. כי גם הוא גנוז עמוק בנו. זאת דרך תחית המתים.

ראשית, עלינו לשים לב כי המילה שֵׁדִים היא גם שָׁדַיִם. כמו כן, המילה שדים היא שם דוד וגם היא כוללת את השם שד-י.

שדים = 914 = שם דוד = שם זהב = עתק של דוד = הגוף המלכה

= מהנה הגוף = בביתך = בתחית גופה = שים לב לאמתך = 1913

= 914 = על צדיקים = על צוחקים = מהנה צדיקים = מהנה צוחקים

= המלכה צדיקים = המלכה צוחקים = דוד האדם עומד לפני
= אוהב האדם עומד לפני = מסדרים = עלץ בראשית = קרן בראשית

= גנזתי לך בראשית = גנזתי לך אהבה שם = לדת לילית 
= גאלת לילית= כל עתיד ממש = דוד ממש כל עת = הרגשות


שדי = 314 = השדה = בקרבי = בקברי = מתקן את כל הדורות = 2312 = 314 = רחם שרה = 1313 = 314 = שרה אברהם = שרה אבר אדם

= שרה הרת אבר = אור יוצא = תקון יוצא = סוד עלץ וצהלה יוצא

דוד = 14 = יד* = תגים = 1013 = 14 = אוהב = אהוב = זהב

= יוצר הצורות = בן האשה = בן איש = ברך האשה

= שבת האשה = שרש אשר העולם = 2012 = 14

= שרש אשר אשתי = אשר** אשתי נשמתי = אשר העולם נשמתי

= סדר אותיות חדש בתורה = שמחתה כל דור = בתהום = אתם בי

= אתם הוא = אתם כל הסופרים = ואתקן השרש = נגשים כל


*יד במובן של עברי הגוף וגם זכרון, מצבה וגלעד

אשמדאי = 356 = אשנה = כל כפור = כל יוצר = מוסר כל = הויה לכפר
= לכפר כל בית ישראל יחד = 1355 = 356  = לכפר כל בית אמך יחד
= חג משה = ספרי שופטים = ספרי פשוטים = פשט ספרי התורה

= יפשט ספר התורה = משבח העלץ = עלץ מחשבה = קרן מחשבה
= קרן פרעה

לילית = 480 = פת = תלמוד = מולדת = לומדת = הלומד כל הספר

= כל פה משה = לומד כל ספרי = כל עפר לומד = סוד כל המחשבה

= יסוד כל משבח = יסוד הנשמה = יסוד כל ספרי = עפר צהלה

ישראל = 541 = אמך = עתק משלם = 1540 = 541 = את פני

= אני לילית = לילית הנאה

סמאל = 131 = אצלי = אל המלכה = אל מהנה = עולם מלא שמחה

= 1130 = 131 = לב גופי = סוד הנאה

צבאות = 499 = חוה לילית = לילית הוגה = קנה לב חדש

= אבותיו מתחבאים בי = גופי הנשמה = בת אמנו

= בת הויה אמנו ספר החיים = 1498 = 499 =  קדש הנולד

= כותב המקרא כל עריכת ספר החיים = 2497 = 499

= הנולד כותב בספר החיים = בת הויה נולדה בספר החיים

= דניאל כותב בספר החיים = ישעיהו נחמ = אתנחמ
= רעיתי כל שמחתי = אתה הנגלה = סוד משפט = סוד משפחתם

= כל המקדש = עולם האבות שבראת עומד על כנו לנצח

= גמילותי = הנוכחית

רפאים = 891 = אפר דרות = רפא האדם = פאר האדם = רפא דרות
= פאר דרות = רפא צוחקות

עמק = 210 = דור = חבר = עצמי = יסוד צהלה = הנולד לה ועד

עמק רפאים = 1101 = 102 = בעל = בלע = סוד לב = ארץ

אפשר להוסיף עד אין סוף חילופים כי השמחה הקדושה הטמונה בנו היא אין סופית. הגשתי, בע"ה, את המבוא לענין זה כדי להרגיע פחדים משדים, דהיינו הפחדים להעמיק בנשמותינו, ולתת עוז וחיזוקים לעשות כן כדי לגלות את המטמון* שאבותינו ואמהותינו העניקו לנו. כל זה טמון בנו. חזק ואמץ.

*המטמון = 800 = שרש = נשמתי = פנינים = פנימיים

= שעשוע בלב חוגג = שמתו בלב חוגג
ב"ה

הנאה – מהות אני, אנו, אמהותינו ואבותינו

בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית. אם אתכוון לערך הרגילה של אות, אכתוב את האות הרגילה, אפילו בסוף תיבה.

החיים הם הנאה ממשית, כפי שתכף נראה, בע"ה.

להנות = 491 = צאת


ליהנות = 501 = אשר = ראש = יצאת

אצילות = 537 = להנות לב דוד = להנות לב אהוב = להנות לב אוהב

מהנה =100 = ק = על = המלכה = מיכל = נוליד = יודעי

נהנה = 110 = עלי = יעל

הנאת = 456 = את הכל = את כלה = אתה כל = תנו
= נדבת = תנדב = אדם קדמון = 1455 = 456  

הנאות = 462 = כל בית = הנה בת = תבני = בנית = אמהות

הנאתך = 956 = ספר התורה = כלו שם = לשם הויה
= כל בית ישראל יחד שלם = 1955 = 956 = חוגג שלום

הנאתם = 1056 = 57 = אנו = נגד = מגיד

הנאתן = 1156 = 157 = נקבה = כל הארץ = ירושלים

הנאתנו = 512 = בשרי

הנאותינו = 528 = חייך = יחיך = בשר הויה
= עלץ אשר הויה = 1527 = 528 = עלץ אשר כל בית ישראל יחד
= 2526 = 528

הנאותם = 1062 = 63 = נביא = חנה

להנאותם = 1092 = 93 = צבא = סגל = כל גיל

צבאות = 499 = להנאותם אתה = 1498 = 499 = פתוחה
= הפתוח

הנה הנאותם = 1122 = 123 = ענג = כל חכמה
= הנאותם עולם שמחה = 2121 =  123

הנאה = 61 = אני = אנו כל בית ישראל = 1060 = 61
= הנאתם כל בית ישראל = 2059 = 61

אנכי = 81 = פ"א = כסא = חוגג הנאה = אהיה עולם שמחה
= 1080 = 81

גוי* = 19 = חוה = אחי = אחוד = אביו

*גוי במובן עם וגם גו שלי

הנאת גוי = 475 = עתה = העת = חוה אדם קדמון = 1474
= גוי אדם קדמון = חוה אדם קדמון = אחוד אדם קדמון = אבותינו

החיים, רבותי, הם ההתגלמות של הנאות - ממש. הבה נהנה מדברים כשרים, עדינים, טהורים ושמחים. רק דרך ההנאה מתלמוד תורה ומעשים טובים וחומרים טהורים אנו מתאחדים עם כל אמהותינו ואבותינו ומגיעים לאצילות.

Sunday, November 23, 2014

ב"ה

תולדות - סודות בריאת גוף האדם

גו = 9 = ט = אח = זב = הד = המגשימים = 1008 = 9 = קבוץ

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26
= זה הגו = הוא הגו

אל = 31 = הוא גוי = הוא חוה = הוא אחי = אחוד בי

ברא = 203 = באר = אבר = גר = ענג לכל = ענג עוד
= תקן אתם = 2201 = 203 = אם אם

אברהם = 808 = ברא אדם = אבר אדם = ענג לכל אדם = ענג אדם ועד

גוף = 809 = טף = גורם = עלץ רחם = 1808 = 809 = עלץ אברהם
= קרן רחם = קרן אברהם = המגשימים נשמתי = המגשימים פנימיים
= אם אשר עולם = הגר אם = אם הגר = בראה אם = אם אם האם

הגוף = 814 = הגורם = צדיקים = צוחקים = העלץ ענג לכל אדם
= 1813 = 814 = קרן הרחם = עלץ הרחם = גנזתי לך הרחם
= נשמתי דוד = שרש דוד = דוד הנאה הדדית מענג לענג
= ענג לאסתר = צחקי רות = צחקי האם = רות אשר עולם
= האם אשר עולם

ברא גוף = 1012 = 13 = אחד = אהבה = אגדה = האגד
= אבר גוף

אבר הגוף = 1017 = 18 = חי = ברא הגוף = ענג לכל הגוף
= ענג לכל צדיקים = ענג לכל צוחקים

ברא את הגוף = 1418 = 419 = טי"ת = גוי הנשמה = אבותי

תולדת = 840 = מנשמתי = משרש = מפנימיים = לב רחם
= לב אברהם = ברא לב אדם = ענג לכל לב אדם

תולדות = 846 = לב ורחם = רחם לבו = ענוג לכל לב אדם

לב ומח = 86 = לנדב = אלהימ

מח ורחם = 862 = בני נשמתי = נודב נשמתי

יד ולב = 52 = אליהו = בכל = לבו אוהב = לבו דוד

יד ומח = 68 = כל חי = ברא כל הגוף = 1067 = 68 = הנביא = נביאה

עין ולב = 818 = תחית = חי נשמתי = נשמתי האהבה = שרש האהבה

יד ורחם = 828 = אברהם חוגג = האותיות = תחיתי

עין ולב ורחם = 1632 = 633 = לב אם = גלם = החיים = החכם = כתר אהבה
= ברא כתר גוף

לב ומח ורחם = 900 = ץ = שם = רן = עולם צדק = כל כ"ז אותיות

ארץ = 1101 = 102 = ק"ב = בעל = בלע = תקון לב מח ורחם

נקבה = 157 = ירושלים = 1156 = 157 = כל הארץ
= התקון כל לב מח ורחם = 2155 = 157 = האור כל לב מח ורחם
= כל לב מח ורחם עם ישראל

משיח = 358 = באר ספר הגוף = 1357 = 358 = השמחה
= ספר חי = ספר ענג לכל הגוף = ספר ענג לכל צדיקים
= ספר ענג לכל צוחקים = ענג לכל הגוף שלי = ענג הגוף שלי ועד

Thursday, November 20, 2014ב"ה
יהודים לומדי תורה בוראים את העולם
יהודים לומדי תורה סבורים כי הם מעיינים בספר שכבר נכתב; שתכנו עוצב ונסוחו הושלם, והסיפורים הנפרשים לפניהם בספר נכתבו שם בפועל כפי מראיתם. למעשה, אנו מסתכלים באותיות, כולן רבות כח, והסיפורים או הדמויות החולפים במחשבותינו תוך הסתכלותנו בספר הם תוצרי רמתנו המוסרית. אנו רואים סיפורים אותם "השלכנו" על האותיות, ולא תוכן ממשי שנחקק, כביכול, באבן.
רוב היהודים רואים, לדאבוננו, שפע של עיצבון ואלימות בתורה כי זאת דרכם. בבטאם את האותיות גורמת נשימתם ליצירי דמיונם להיעשות לצורות ממשיות – וגם ליצורים חיים, כולל הגוים. עולמנו הוא פרשנותנו לתורה. אנו, היהודים, נמשיך לסבול מידיהם של הנבראים על ידינו עד שנבין זאת וניישר אורחותינו – ונהיה לשליטים על הלבבות והמחשבות שלנו. בכל דור ישנם מעטים היודעים זאת והם מתקנים חלקית את שגיאות הפרשנות של בני דורם; אולם אין בכוחם לעשות את העבודה במקום העם כולו. על כל אחד מאתנו להיות מודע להיותנו הבוראים [הוי"ה] ואין א ח ר מלבדנו; נקבל עלינו את המשא העצום, או נמשיך לסבול מידיהם של נבראינו.
זאת האמת. היא נוראה למדי וגם נפלאה למדי – והכחשתה של אמת זאת אינה שוללת אותה, אלא בוראת את פתח הופעת ההכחשה בעולם.


Tuesday, November 18, 2014

Mystical-Physical Anarchy

I'm trying my damnedest to establish the same relationship with my Body that I would like the decision and policy makers of Society to establish with Humanity.
I am convinced that the fractal effect is operative and that this is the key.
I am an Anarchist, and, as such; I would elevate my Body to the status of full participant in Mutual Aid, on par and in full participation as Partner with my Soul.

Saturday, November 15, 2014

ב"ה

זרע - הצחוק המחיה

ט = 9 = אח = זב = גו = הד = המגשימים = 1008 = 9 = שמים בנו
= ספר האדם בנו = כל השמות בספר בראשית שמים = 3006 = 9
= ספר האדם כל השעשוע בספר בראשית

חי = 18 = ט + ט = המגשימים גו = 1017 = 18
= המגשימים שמים כל השמות בספר בראשית = 4014 = 18
= דוד כל בית ישראל = דוד שאר בשר = דוד אשר בשר
= הדה אשר בשר

חיים = 628 = חכם = המגשימים גו האדם = המגשימים גו דרות
= 1627 = 628 = ברכות

גוף = ט + נשמתי = ט + שרש = ט + המטמון = המגשימים פנימיים
= 1808 = 809 = קרן רחם = קרן אברהם = עלץ רחם = עלץ אברהם
= עלץ ברא אדם

כל אבותינו חיים בגופינו. המקשר באהבה, שמחה וברחמים את נשמתו ואת גופו מחיה את אבותינו ממש.

מהדהד = 58 = מ + ט + ט = מחי = נח = בנו = כל השמות בספר בראשית
= כל השעשוע בספר בראשית = 2056  =58

מחיה = 63 = המהדהד = נביא = חנה

צחוק = 204 = צדיק

הצחוק = 209 = צחוקה = הדר = הד צדוק = גו צדוק
= הצדיק

הצחוק המהדהד = 272 = עבר*

*בעברית תקינה המילה "עובר" (ברחם) מאויתת עבר, בדיוק כמו זמן עבר.

הצחוק המחיה = 277 = זרע = עזר = העבר = עברה
= המחיה הדר = סוד רז = סוד אור

המקשר את נשמתו ואת גופו באהבה, בשמחה וברחמים מוצא לא רק את אבותיו בו, אלא גם העבר העומד להוולד.

שרה = 505 = הולדנית = הלכה למעשה

זה סוד צחוק שרה. אותו יהודי שקשר את נשמתו וגופו באהבה, בשמחה וברחמים גם מתחיל לפרש נכונה את התורה ונהיה ראוי לפסוק נכונה הלכה למעשה.

פ = 80 = לומד = עוד = ועד = לכל = הגניזה = יסוד = סודי

גופו = 95 = הנולד = המוליד = היודע = הידוע = פיה = דניאל
= הגניזה גוו


Thursday, November 13, 2014

CATEGORICAL, ABSTRACTING THINKING

Years ago, someone I admired very much once said to me: "Oh, you love Humanity alright. It's people you can't stand."
OUCH!
Extroverted and flamboyant as he was, he did have a flair for the histrionic and hyperbolic, but his criticism, overstated somewhat though it may have been (after all I did love him quite particularly), was not without basis and substance.
While he never missed a meeting of the various organizations he belonged to, I preferred to sit on my computer and philosophize about Humanity. While people irritated and disappointed him often, he never stopped meeting with them in meat space. I preferred then, as now, not to hobnob.

His criticism started me on the way to realizing the errors, and dangers, inherent in the categorical thinking that leads to dissociating abstractions. When particular individuals are subsumed under the category Humanity, we have misused our ability to think abstractly.

There is a place, and a need, for abstract thinking. I considered the possibility of trying to do away with it entirely, but that idea quickly degenerates into impracticality.

However, thinking abstractly when we should be thinking particularly spaces us out, removes us from our hearts, and can lead the way to insensitive stereotyping, racism and even to tyranny. All of the nationalistic buzz words that snap people into a trance are abstractions: Nation. Values. Democracy. Family. Liberty. Peace. These abstractions are meant to arouse feelings of insignificance in us in comparison to them and they hypnotize us into obedience. We sacrifice our actual, particular, selves for those abstract concepts.

While particularity can lead to the kind of individualism that is little more than being anal-retentive (and all of the high falutin' sounding philosophy touting individualism doesn't ennoble its mean and petty base), and we need to guard against that; so thinking abstractly, to the detriment of being concerned with the particular, is the thought pattern of Fascism.

Abstract thinking creates a buffer zone between our hearts and another's integrity. That zone provides the illusion that we can hide all culpability in it. Immediacy disappears. So, culpability is put off indefinitely. Everything in that zone is indefinite and nothing immediate. In that zone, our feelings of protection of others born of identification with them are neutralized. Abstract thinking makes compassion and identification into abstractions, not actual feelings for another actual Person or being. In that buffer zone of Abstraction the perfect storm for brutality forms. It is only when we recognize another being's actuality that harming that one, unique, actual being becomes unthinkable. 

Neither can abstracts be used as measures of perfection that no actual Person or being can ever live up to. The Platonic World of Ideas does not exist. It is cruel to measure real People and and non-productive to measure real things against unreality.

It is helpful to remember and internalize the words of Rumi when we consider ourSelves and others: "You are not a drop in the ocean, but the ocean in a drop." The particular is not subsumed and rendered insignificant in comparison to any abstraction. In a "fractal" reality, each particular contains the entire pattern. Moreover, each actual Person and being is an actual, really real embodiment and to be embodied is infinitely greater than to be disembodied idea.

The goal is to stop thinking of God as an abstraction, and to see God as every particular. When we can do this, we see that every Person's and every sentient being's integrity is sacred, and therefore, inviolable. Toward the inanimate, we feel genuine gratitude and use the things presented to us gently and wisely.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.comJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!