Sunday, April 30, 2017


ב"ה

תורת משה

משה = 345 = אל שדי
= שדה אלה = שדה לאה
= נקבה אל נקבה
= הספר = מסרה לי
= ירושלים אל נקבה = 1344
= 345 = עזר נביאה = זרע הנביא
= כל זכר הנביא
= כל ברכה הביאה
= 345 = פרדס העתיק הקדוש
= גופי מדבר
= אנכי רואה אליהו
= אנכי רואה ישעיהו בן אמוץ
= אנכי בכל עם ישראל
= אנכי בכל האור
= אנכי בכל רואה
= יהודיה על הר

תורת = 1006 = 7 = ז = או
= בה = גד = כל ספר התורה
= את ההרה זרע כל נביא
= התורה זרע כל נביא
= את אדם = את אם כל בית ישראל
= 2005 = 7

תורת משה = 1351 = 352
= משיב = מחדש = ולד חדש
= מאלף עד תו
= מאלף למד תו
= אלף למד היהודיות
= זרע העתיק הקדוש מתגלם
= 2350 = 352
= כל זכר העתיק הקדוש מתגלם
= משה כל ספר התורה


ב"ה

עם ישראל

כ = 20 = יו"ד = ידו
 = היה = חזה = חוגג
 = האם והבת = 1019 = 20
=  קרן חוה = עלץ חוה

 בכל מקום בו האות כ' כתובה, שם האם והבת.

הויה = 26 = כ + ו

עם = 670 = כל כתר

ישראל = 541 = אמך
=  מלכות היהודיה
 = עין ימין = 1540 = 541

עם ישראל = 1211 = 212
=  כל כתר אמך
 = כל כתר מלכות היהודיה
=  רואה = האור

יהי אור = 232 = עם ישראל חוגג
= 1231 = 232 =  חזה עם ישראל
=  חזה כל כתר מלכות היהודיה
 = האם והבת כל כתר מלכות ישראל
= 2230 = 232

ויהי אור = 238 = רחל

ב"ה

האמת אודות בן דוד

המשיח מודעות אלהית שרק נשים יכולות להגיע אליה.

המשיח = 363 אשר בית המקדש = 1362 = 363
= בראשית המקדש = פרוש נכון
= שיח היהודיה = חדוש היהודיה
= היהודיה מכל דור בהוה

בת = 402 = מרכא כפולה
=  נקבות וזכרים = 1401 = 402
=  את העתיק הקדוש = שמי אליהו
 = שמי ישעיהו בן אמוץ = 2400 = 402
 = שמי הויה כל בית ישראל יחד

בן = 702 = שבת = בת מכל דור

דוד = 14 = בת תורה = 1013 = 14 = את הרה בת

בן דוד = 716 = יקום = קיום = התורה המלכה
= את המלכה ההרה
ב"ה

בית המקדש

בית המקדש = 861 = המקדש בתי
= לאלף = אסף = לחוזרים
= כי חוזרים = יהודה חוזרים
= לקשר כתרים = 1860 = 861
= חוגגים קדוש קדוש קדוש
= אני כתר החכמה על ראשך
= הנאה כתר החכמה על ראשך
= ראש השנה = אשר המחשבה
= אשר נשי = ראש נשי = ראש שני
= כל אם הרה = האלהים הרה
= היהודיה האם הרה = תלדי בתי
= ילדת בתי = ילדת בת באהבה
= תלדי נקבות וזכרים באהבה
= ילדת נקבות וזכרים באהבה
= שרה כל אשה = כל אשה הלכה למעשה
= כל אשה הכלה למעשה
= כל אשה החקים העליונים
= חסד רופא בשר = רופא בשר כנסת ישראל
= בשר כנסת ישראל פארו
= בשר כנסת ישראל ממזר

אשר בית המקדש = 1362 = 363
= בראשית המקדש = פרוש נכון
= המשיח = שיח היהודיה = חדוש היהודיה

שלישי = 650 = של ישי = של נער
= מים = כלם = דומים

הבית השלישי = 1072 = 73 = גמל
= עג = חכמה = מהכח = הביאה = נביאי
= יחוד היהודיה = חיי היהודיה

אני הבית השלישי = 1133 = 134
= צמד = דלק = הגענו
= עגונה = ענג חג
= כל חכמה העתיקה הקדושה

ממזר = 287 = פזר = עזרי
= זרעי = רופא = פארו

אוי למי שהתעלל בעגונה או בממזר. אוי למפרשים את התורה באכזריות.Friday, April 28, 2017


THE WAY TO SOVEREIGNTY

Sof in Hebrew in end in the meaning of absolute completion.
From Sof derives the name Sophia.
Let us understand it as in Torah:
Sof is usually used in the term Ein Sof, which means no end - unending.

The Hebrew word Ein is equal to 711, which is the value of the word Ishti - which means My Wife. Ein Sof, the Unending, is Sof My Wife.

Now the name Eve in Hebrew is Chava. Her Name is equal to 19, which is the value of the word hogeh or hogah, which means to meditate or to meditate in learning. You can hear that Hoga sounds like Hagia.

The Greeks called Holy Wisdom Hagia Sophia.

Hagiah in Hebrew is meditative learning and refers specifically to learning Torah. Hagiah Sophia would be meditating on the absolute completion of God's wisdom.

The Name Yishayahu (Isaiah) is equal to 401, which is the word את - You in Hebrew in the female singular. It is the Aleph and the Tav - the Beginning and the End. When we reach the level of being absorbed into ultimate Wisdom, we come את - the Aleph and the Tav.
And Solomon said:
Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people; for who can judge this Thy people, that is so great?'
And Elohim said to Solomon: 'Because this was in thy heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honour, nor the life of them that hate thee, neither yet hast asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge My people, over whom I have made thee king;
- Chronicles II 1:10-11
This is The Way. This the the Bat Kol - the Feminine Voice of God. In Hebrew the word for Wisdom is Chokhmah - the power of God in the Female.

There are no ceremonies in Torah. Life does not do ceremonial simulations of Itself.

Ask HaShem for Wisdom, as did Shlomo ben David, and it will be given to you - as it was to Shlomo ben David. You will understand the real meaning of doing the Mitzvot and you will do them as part of your normal Walk of Life which will become increasingly more loving and accepting of all that Lives, pure, holy, true and meaningful - even as it comes naturally to you. You will also be granted Sovereignty and everything you need to maintain Sovereignty.

Ask the Rabbis to teach you the minutiae of their made-up ceremonies and you will be living the same obsessive-compulsive, frustrating, unnerving, ultimately meaningless simulation that they are and you will need the same put-on of total self-assurance to cover your self-doubt that they do.

Have Compassion for the Rabbis and want them to do real Tshuvah with all your Heart. But, for God's sake and yours, don't be fooled by their cultured personae and techniques of public speaking, do not learn from them and do not emulate them. Above all, do not internalize their dark interpretations of Torah.

ב"ה

לעשות מצוה

היהודיה = 45 = מה = מאד = הויה הוגה

כח = 28 = יחוד = חיי = ההגיה = החיה

חכמה = 73 = גמל = עג = הנביאה = נביאי
 = כח היהודיה = יחוד היהודיה = הויה אמו
=  הויה הוגה יחוד = הויה הוגה ההגיה

אלהים = 646 = מדברת = לדורות
=  אלה האדם = אלה עמך = אלה אב ואם
 = היהודיה אם = כתר הויה

הגיה חכמה = 96 = חכמה חיה = צו = פיו

מצוה = 141 = קולה = הקול  = המחיה חכמה
החכמה מחיה = היהודיה הגיה חכמה
 = חג צהלה = כל חסד חוה = הוגה כל חסד
 = כל כנסת ישראל הוגה = 1140 = 141
 = חוה כל כנסת ישראל

לעשות = 806 = ציון = משכילות

לעשות מצוה = 947 = אמוץ = ואמץ = שם אמו
 = היהודיה הגיה חכמה משכילות

המצות = 541 = ישראל = אמך
 = עין ימין = 1540 =541 = יבן גוף חוה

ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52 = אליהו = בכל
=  לעשות מצוה בארץ = ציון מצוה בארץ
 = הויה הויה = הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52Wednesday, April 26, 2017

ב"ה

ברשאית

שרה = 505 = הלכה למעשה = החקים העליונים = 1504 = 505

בראשית = 913 = אשרי בת = את בשרי = אני יולדת בת
= ראי שבת = ראי בן = ראי בת מכל דור =  אור עולם
= תקון עולם = 1912 = 913  = עולם דבר העתיק הקדוש
= יוצרת דבר העתיק הקדוש = זאת שרה = אהבת שרה
= ובת שרה =  זאת הלכה למעשה = שם אחד = שם אהבה
= אהבה עולם צדק


Monday, April 24, 2017

THE TRUE ISSUE OF YESHUAH AND MASHIACH

THE TRUE ISSUE OF YESHUAH

The Hebrew word
תורה  [Torah] is equal to the value 611. It is equal to the Hebrew phrases You [in the feminine singular] are pregnant and those who are pregnant and She became pregnant.

The Hebrew word
עברית ]pronounced Ivreet, equally 682 – and meaning Hebrew] is equal to the Hebrew expressions Holy Embryo [עבר קדוש] and She [in the feminine singular] became pregnant [התעברה].

The Hebrew word ספר [pronounced sefer and meaning book, equally 340] is equal in value to the Hebrew expression
 [זרע נביא], which means sperm of a Prophet or [עזר נביא] which means the help of a Prophet.

The Hebrew word
נביא [pronounced Navee and equal to 63, it should sound like nativity to you] is equal to the name Chanah and to the word ובנה, [pronounced u'venah which means and her son] and also the word בונה, [pronounced boneh or bonah, meaning he or she builds. The English word bone comes from boneh and bonah. 

The name
חוה [Eve] is equal in value to the Hebrew word הוגה [pronounced hogeh or hogah and means one who meditates or learns meditatively.

The Hebrew word
להבין [pronounced LeHavin] means to understand, but it literally means to give birth. It is equal to the value 747, which is the value of זמן [pronounced z'man and meaning time] and also מקראות [pronounced mikra'ot and meaning Holy Writing].
Understanding is הבנה [ pronounce havanah and equal to 62]. It is equal in value to the Hebrew words my Son and my Children. The Hebrew word הבנות is the plural of havanah. It is, quite literally, Daughters - HaBanot.

The Hebrew word
ישועה [Yeshuah, equally 391] is equal to the expression the mouth of Woman [פה אשה]. It is also equal to the expression אשה היסוד, meaning Woman is the Foundation.

The word
המשיח [The Messiah] is equal to 363. That is equal to the expressions The Book Lives and the discussion of HaYehudiah [The discussion of the Jewish Woman]. The value 363 is equal in Hebrew to the value 1362 because א equals both 1 and 1000. The expression פרוש נכון [pronounced payrush nakhon, meaning the correct interpretation] is equal to 1362. HaMashiach is born every time a Jewish Woman is able to see and learns and internalizes the correct interpretation of Torah. The word פרוש is equal in value to the word ויעתק [which means – he will copy] and ועתקי [meaning and copy in the command form to a female]. So, HaMashiach is also He copied correctly and You [female singular] copy correctly. The Mashiach is a correctly transcribed Torah into living flesh.  

When a Jewish Woman learns and understands Torah in accordance with the Supreme Will of HaVaYaH, She becomes pregnant from HaVaYah and she gives birth to HaVaYaH.

When a Jewish Woman learn and understands the Books of the Prophets, she gives birth to Prophets.

When a Jewish Woman accepts that which is told to her by those who learn Babylonian Talmud – she becomes impregnated with the dust of Babylon and gives birth to the dust of Babylon soaked in her own blood.


ב"ה

השבחת הגזע העברי

ספר = 340 = זרע נביא = עזר בונה = כל פרי

תורה = 611 = ותהר = את הרה
 = הרות = את עצמי

אלהים = 646 = כתר הויה = אם היהודיה
 = היהודיה אם = מדברת = לדות דבר
=  לדורות = אלה האדם = אלה אב ואם

אלהימ = 86 = מאליה = הכסא
 = יסודו

חוה = 19 = הוגה

עברית = 682 = עבר קדוש = התעברה
= מעשה מרכבה

יהודיה הרה = 250 = נר = אור גדול

יהודיה הרה מאליה = 336 = יהודיה הרה אלהימ
= שלו = אור גדול מאליה

יהודיה הרה הויה = 276 = עור = ורע

טוב = 17 = זהה = הזה = ההוא

טוב ורע = 293 = אנכי רואה = יהודיה הרה זהה הויה

יהודיות = 441 =  אמת = לדות העתיק הקדוש
= 1440 = 441

היהודיות = 446 = האמת = ולדות

היהודיה ההרה מזרע הויה = 603 = גם
 = משה רבנו = רחמי משה

המציאות = 552 = בנך = כל בשר
כאשר יהודיות הוגות בחומש, אנחנו הרות מהויה וילדות הויה.
כאשר יהודיות הוגות בספרי הנביאים, אנחנו הרות מהנביאים ויולדות נביאים.
כאשר יהודיות שומעות דברי לומדי התלמוד בבלי, אנחנו הרות מעפר פומבדיתא ויולדות עפר בירת בבל.
Saturday, April 22, 2017

ב"ה

הזמן לא רק חי, הזמן בהריון

חי = 18 = בהוה = העתיק הקדשו והעתיקה הקדושה
=  2016 = 18 =  את התורה = 1017 = 18
= את דורות = את יום

זמן = 747 = מקראות = את המקרא
= להבין  = בן היהודיה = בת היהודיה מכל דור
=  קול תורה = קול הרות = הזון הויה
=  הויה כאן = אמת אשה = את שמו
=  אצילות הרה = לב שרה הרה = צו האלהים
= צו כל אם = בת משה = בת הספר

ומהם השמים?

ספר = 340 = שלי = זרע נביא
 = עזר נביא = עזר חנה = כל נביא זכר
=  כל זכר נביא = זכר כל נביא
=  כל ברכה נביא = כל פרי = פטר אמי

ספרים = 950 = שמים = כל שם
 = כל עולם צדק = ספר האדם
 = שלמה המלך = עשה העתק = עתק ממש
=  זרע נביאים = עזר נביאים = ברא זמן
= באר זמן

זמן ושמים = 1703 = 704 = דן = קדם = אגן
=  גן העתיק הקדוש

הזמן והשמים = 1713 = 714 = דין = עולם הבא
 = שחרור = בשבתי = בכל בנים = גן העתיקה הקדושה


ב"ה

מהי הגאלה?

כידוע, גוף האם מיצר חלב שונה לתינוק ולתינוקת

חלב לזכר = 297 = אוצר = צואר

חלב לנקבה = 227 = זכר = סוד נקבה
 = סובב ירושלים = 1226 = 227
 = נהיה נקבה = הרה תורתי = תרגום תורתי
= 2225 = 227

כל חלב לנקבה = 277 = זרע = עזר

תקון זכר = 1433 = 434 = דלת = תלד = לקדש

תקון כל זכר = 1483 = 484 = עתיק
 = עת דוד = נוכחת

אכזר = 228 = זכר תם

השתלת = 1135 = 136 = קול

הרחמים = 863 = תומר דבורה
 = משה קורדברו = רזי אלהים = רזי אם היהודיה
 = הזהר אם יהודיה = דבורה אם יהודיה = אלוף הויה
 = והייתם חוזרים = 1862 = 863

השתלת הרחמים = 1998 = 999 = בנות ישראל
 = נחת אמך

בכל בן = 754 = מדין = השתלת הרחמים בכל בןבן אליהו
= 2752 = 754 = בן ישעיהו בן אמוץ

השתלת עץ החיים = 2738 = 740 = מן = עינים


השתלת עץ החיים בכל זכר = 3017 = 20 = היה
 = חוגג = חזה = עלץ חוה = 1019 = 20
=  העתיק הקדוש הוגה = בעל שם טוב = בעל שם זהה
 = הזה בעל שם

הגאלה היא תקון כל זכר - טהורם מהאכזריות והשתלת הרחמים בהם. במקום להיות אכזר, הזכר יהיה זכר תםב"ה

הרבנים שואלים: למה ומדוע הגאלה לא באה?

הם חושבים כל העת כי הגאלה מתקרבת אליהם.

שַׁאֲלוּ-נָא וּרְאוּ, אִם-יֹלֵד זָכָר: מַדּוּעַ רָאִיתִי כָל-גֶּבֶר יָדָיו עַל-חֲלָצָיו, כַּיּוֹלֵדָה, וְנֶהֶפְכוּ כָל-פָּנִים, לְיֵרָקוֹן. - ירמיהו הנביא ל:ו

גאלה = 39 = לדה

תורה = 611 = את הרה

ברית = 612 = הרה בת

עברית = 682 = סוד ברית = עבר קדוש
 = התעברה = מעשה מרכבה

הגברים חושבים שהם "ילמדו תורה", יכנסו להריון וילדו תחת היהודיות. הם חושבים כי יעשו מעשה מרכבה במוחין וילדו דרך הפה שלהם מרוב מילותיהם.