Sunday, July 31, 2016

ב"ה

ישראל = אהל שרה

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505
= כל תכלה = העתיק הקדוש דרש
= אדרש = דרשתם = תם דרש
= העתיק הקדוש בבשר
= אשה מרימה את קולה לשאל
= הויה ירד עד תם עניני

ישראל = 541  = אמך = 1540 = 541
= אהל שרה = שרה לאה
= שרה לאה = שרה אלה
= אהל הלכה למעשה
= האל הויה ירד עד תם עניני
= בני ירד עד תם עניני
= הצדיקות הוגות החקים העליונים
= 2539 = 541 = בשר לדה = בשר גאלה
 = אצילות כל בית ישראל = עין ימין
= עשית דמיון

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב
= כל ארץ

עין ימין ועין שמאל יחד = 2719
= 721 = כאן = חזון = בן חוה
= שבת עולם חדש = 1720 = 721
= שבות אהבה

אצילות = 537 = לב שרה
= לב הלכה למעשה
= לב החקים העליונים = 1536
= 537 = ראש לאה = אשר האל
= לשון ולדנית = חך דבורה בת פרימעט

בראשית = 913 = שם אחד = מתגלמת
= זאת שרה = אהבת שרה
= עולם צדק אחד = אצילות הנשים קדשו
= 1912 = 913
= אצילות הנשים שמי השמים בארץ
= 3910 = 913
= אצילות הנשים חקרי לב השמים בארץ
= אנכי החוקרת את העולם
= לב ילדה החוקרת את העולם
= גוף בארץ = ישראל חסד מכל דור
ב"ה

התקון האחרון

התקון האחרון יהיה תקון הרבנים והחזרתם מהגלות הבבלית הנוראית, בה הם שרויים, אל תורת ה'. זאת הגאלה.
יש לרחם עליהם עד מאד, אבל, יחד אם זאת, לדעת כי דבריהם אינם דברי אמת ואינם דברי תורת משה. יש לזכור תמיד כי הרבנים הלומדים עבודה זרה בבלית כל העת הם בני ה' , אך לא נציגי ה'.

Saturday, July 30, 2016

ב"ה

מהו ספר הזהר?

ספר הזהר הוא נסיון של גבר לחקור את רמת החכמה הנקראת על שם דבורה הנביאה. נסיון זה נכשל כי גבר יכול להבין חכמה במח, אך לא ברחם. הוא אינו יכול להבין (להבין- הוי אומר: ללדת בנים ובנות) כי אין לו רחם. מחבר ספר הזהר נסה להבין במחו, הוא נסה לעשות עבודה של נשים ולכן הוא נפל בשבי מדין (הוי אומר: הוא דמין כל מיני הזיות).

רבי משה קורדברו אכן הבין כי רמת חכמה זאת היא הרמה של חכמת דבורה. לכן, הוא קרא לספרו "תומר דבורה". עם זאת, אף הוא דבר על "ספירות". בע"ה, נבין נכונה מהן ה"ספירות".

בע"ה אציע את האסמכתאות לדברי. בחילופים הבאים בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

זהר = 212 = האור = התקון = 1211
= עלום שרה = הלכה למעשה בדרך
= 212 = עם ישראל = כל כתר אהל שרה
= אלה כל כתר שרה = לאה כל כתר שרה
= אהל תחביר כל הלכה למעשה = בעמק

הזהר = 217 = דבורה = רזי
= 1216 = 217 = בעמקה
= עמק בה = תורת עמק
= ההלכה למעשה בדרך = עולם ההלכה למעשה
= דבר  העתיקה הקדושה
= ראה העתיקה הקדושה
= עצמה העתיקה הקדושה העתיק הקדוש
= 2215 = 217
= עצמה העתיק הקדוש העתיקה הקדושה
= הר העתיק הקדוש העתיקה הקדושה

חכמה = 73 = גמ"ל = עג = הנביאה
= קרן כנסת ישראל = 2071 = 73
= עלץ כנסת ישראל = חסד מנשים
= 1072 = 73 = מכחה

רזי חכמה = 290 = פרי
= דבורה הנביאה = רזי הנביאה
= הזהר הנביא

ס = 60 = הלכה = הכלה = כלי
= עולם שמחה = 1059 = 60
= עולם גשמי = כל אם ובת = ימי

ספר = 340 = שלי = חקר לב

ספיר = 350 = ספרי = עפר
= חקרי לב = חקר לבי
= חקרה לשון = 1349 = 350
= פרי הלכה = רזי חכמה הלכה
= דבורה הנביאה הלכה
= דבורה הנביאה הכלה

ת = 400 = הנשמה = כל ספרי
= כל עפר = כל שכל

ות = 406 = אתה = על אשה
= הנשמה העלץ = הנשמה הקרן

ה"ספירות" אינן כפי הגדרתן בספר הזהר, אלא הן מחשבות נשים. הבה  נראה את האסמכתאות.

"ספירות" = 756 = נו"ן = מחשבות
= כל עולם = נשות = שנות = שמותי
= שעשועי = והשמש עלה
= שבות כוכב = יובל ושבת = עיני התורה
= פני התורה = התורה ממני = יום ממני
= בתי ירדה עד כל תם = 1755 = 756

שנה = 355 = השכל = נשגב = מחשבה
= פרעה = חקרי הלב = חקרי לשון
= 1354 = 355

יום = 616 = התורה = תורי

יום הוא לֵדת מחשבה חדשה בענין-מה. חוג הארץ הוא מחשבה מסוימת התרה ולומדת את עמקי עצמה עד שהיא מגיעה לשיא ההבנה ומתחילה לרדת כדי לחזור אל מקורה. חוג השמש הוא כל המחשבות הקשורות לאותו ענין. שמים הם חקרי הלב והמחשבות. החוגים של הארץ, כוכבי לכת, השמש וכל השמים אינם נפרדים. הגלגלים כלולים זה בזה.

מח = 48 = כוכב = גילה = יובל
= בלב אוהב  = בלב דוד = יד בלב
= לב ביד

מחשבות אשה = 1062 = 63 = חנה
= נביא = מחיה

תומר = 646 = מדברת = פוסקת
= א-להים = לדורות

תומר דבורה = 863 = משה קורדברו
= רזי א-להים = רזי לדורות
= דבר העתיקה הקדושה א-להים
= 1862 = בני הנשמות
= דבורה מדברת = דבורה פוסקת

שמים = 950 = נץ = כל שם = כל חסד האבירים
= כל כנסת ישראל אבירים = 1949 = 950
= חקר לב האדם = חקר לב עמך = ספר האדם

מחשבות נשים = 1716 = 717 = זי"ן
= מחשבות שנים = שבת באהבה
= ברך באהבה = בן באהבה = בן י-ה
= בארבעים אלף = בעמק שרה = הויה לומד תורה
= כל בית ישראל לומד תורה יחד = הלומדים יחד
= התשבי = שבתיה = עולם העתיקה הקדושה
= חג עולם = האור שרה = התקון שרה
= האור הלכה למעשה = האור החקים העליונים
= עם ישראל שרה
= הויה ירד עד תם עניני התקון
= 2715 = 717
= בתי ישראל ירדה עד תם כל תקון עניני אתכם
= 4713 = 717
= בתי אמך ירדה עד תם כל תקון עניני אתכם
= בתי ירדה עד תם כל תקון להעלות עניני אתכם
= בא עולם הבא = בא דין = בא שחרור

נקבה = 157 = ירושלים = 1156 = 157
= כל הארץ

על נשות ישראל לבקש מעם ה' להחזיר את חכמתנו כביושנה, כבימי קדם, במקום להתעסק בהזיות של גברים שניסו לעלות לרמות נשמות הנשים בלי לאהב נשים ולכבד אותנו די הצורך.

Friday, July 29, 2016

ב"ה

אשה

אֲנִי יְהוָה חֹקֵר לֵב, בֹּחֵן כְּלָיוֹת:  וְלָתֵת לְאִישׁ כִּדְרָכָו, כִּפְרִי מַעֲלָלָיו.
- ספר ירמיהו הנביא י"ז : י

לב = 32 = השוכן = 1031 = 32
= גם את הויה העתיק הקדוש
= 2030 = 32 = הויה העתיק הקדוש בבשרך

חקר לב = 340 = שלי = שלדו
= ספר = כל פרי = הרנה ועד
= הרנה לכל = יסוד הרנה
= חקר הויה העתיק הקדוש בבשרך
= 2338 = 340

חקרי לב = 350 = ש"נ = שמי

נשים = 960  = שנים = חקרי לב האדם
= חקרי לב עמך = עולם שמחה עולם צדק
= 1959 = 960 = עולם צדק עולם גשמי

אשה = 306 = חקרי לב השמים
= 1305 = 306 = חקרי לשון שמים
= 2304 = 306 = חקרי לבה ספר האדם
= חקרי שמים ליצר עולם
= חקרי ספר האדם ליצר עולם

חקר הלב = 345 = א-ל שד-י
= משה = הספר

חקרי הלב = 355 = שנה = מחשבה
= המשבח = פרעה = השכל
= חקרי לשון = 1354 = 355

העמוקים = 831 = אל"ף = חוזרים
= העתיק הקדוש עין כל = 1830 = 831

הכי עמוקים = 861 = אסף = לאלף
= יהודה חוזרים = בית המקדש

חקרי הלב העמוקים ביותר = 805
= שרה מכל דור = הלכה למעשה מכל דור
= החקים העליונים מכל דור = 1804 = 805
= גם את נשמתי  = נשמתי את משה רבנו
= נשמתי את בני ישראל = בבת ישעיהו
= את בבת = קדש את = ישעיהו קדש

חקרי הלב הכי עמוקים = 1216
=  217 = רזי = הזהר* = דבורה
= דבר העתיקה הקדושה = דבר הפשוטים
= ראה העתיקה הקדושה = ראה השופטים

*מחבר ספר הזהר לא הגיע עד תם הענינים. רק אשה יכולה להגיע למעמקים ההם.
ב"ה

הרהורים

הר = 205 = ארד = עלה על
 = צחוק העתיק הקדוש = 1204
= 205 =  קרן צדיק

הרהר = 410 = ארד ארד
= קדשו = קדוש = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = חקרי לב השמים בארץ
=  אשה בארץ = 1409 = 410

הרהור = 416 = שומע

הרהורים = 1026 = 27 = שומעים
= האדם שומע = עמך שומע = שוכן

יהרהר = 420 = תהיה = היתה

יהרהרו = 426 = בית דוד
 = ראה טהור = דבר טהור

להרהר = 440 = מת = תהלה = לבבות
=  ינפש = נפשי

מהרהרת = 850 = מרים = כל נשמתי

יהי רצון כי כל עם ישראל יהרהרו אך ורק בדברים קדושים ונזכה ליסוד בית דוד ממש.

שבת שלום ומבורך
!

ב"ה

ענין הנפילים והענקים

 הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ, בַּיָּמִים הָהֵם, וְגַם אַחֲרֵי-כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים אֶל-בְּנוֹת הָאָדָם, וְיָלְדוּ לָהֶם:  הֵמָּה הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר מֵעוֹלָם, אַנְשֵׁי הַשֵּׁם.
- ספר בראשית ו: ד

 וְשָׁם רָאִינוּ, אֶת-הַנְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק--מִן-הַנְּפִלִים; וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים, וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם. – ספר במדבר י"ג:ל"ג

ענין הנפילים והענקים הוא בין הענינים הכי פחות מובנים בתורה. הבה, בע"ה, נבאר את הענין. הזמן הגיע.

נפיל = 170 = ק"ע = לפני = לעיני
= יהיה ממני

הנפילים = 785 = העין = הפרך

הנפלים = 775 = לפני אדם
= לעיני אדם = ממני לאדם

הגמטריה של המילה נפיל הוא ק"ע. אלה האותיות ק"ע במילה ענק.

ענק = 220 = כל נפיל = יורד = דיור
= ראה דוד = ראה הגו = טהור

ענקים = 830 = לתת* = שלך = ענין

פרוש המילה להעניק הוא נתינת שי או משהו יקר.

כל מחשבות = 806 = ציון
= משכילות = כל שבת ויובל
= כל שבות יובל = כל יבול שבות

כל מחשבות הויה = 832
= אאלף = לב נשמתי = לתת עלץ
= 1830 = 831 = לתת קרן
= עלץ האדם חוזר
= קרן שלך = העתיק הקדוש לתת
= קרן האדם חוזר
= עלץ חוזר עמך = קרן חוזר עמך
= עלץ חוזרים = קרן חוזרים
= אל אף = כל בית ישראל יחד ציון

הנפילים והענקים הם מחשבות הויה "לפני" שליחת ישראל לתור את הבריאה. הנפילים והענקים הם שקולי ה' יתברך האם לשלוח אותנו לתור את כל האפשרויות של הבריאה – את כל הטוב והרע בה; והאם כדאית עבודת הפרך הכרוכה בכך. והנה, הויה מחליט לאפשר את הדבר ומחשב את השכר – שיהיה ענק.
ב"ה

נצחון יעל על סיסרא - חלק ב'

יתד = 414  = ואהבת = אוהבת
= בבית = בבתי = בתי אתם
= בתי הרצון = 1413 = 414
= הנשמה הגו = משה אבינו
= דינה משה = ישעיהו אחד

יעל = בני ישראל חוזרים אל ארץ ישראל
= 3107 = 110  = כל ימי = כל עולם גשמי
= 1109 = 110 = כל עולם שמחה
= אדמה עולם שמחה
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו עולם גשמי
= 12,098 = 110

בית המקדש = 861 = אסף = לאלף
= חוזרים ל = הנשמות עולם שמחה = 1860
= 861 = הנשמות עולם גשמי
= נוה נשמתי

בבית המקדש = 863 = רזי א-להים
= תומר דבורה = משה קורדברו
= בני הנשמות = דבורה א-להים
= א-להים דבר העתיקה הקדושה
= 1862 = 863 = משה חיך
= ראה א-להים העתיקה הקדושה

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505
= הולדנית = כל תכלה = העלת = נתנה
= תעלה = אשה מרימה את קולה לשאל
= צורת אברהם = צורת רחם = ברא צורת אדם

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה
= מאשר = מראש = עיני ישעיהו
= ישעיהו הויה מלמד
= את הויה מלמד = הויה מלמד את
= ישעיהו כל בית ישראל מלמד יחד
= את כל בית ישראל מלמד יחד
= את פני = את הקהל = המצות
= שרה הצדיקות הוגות
= הצדיקות הוגות הלכה למעשה
= 1540 = 541
= הצדיקות הוגות החקים העליונים
= 2539 = בשר לדה = בשר גאלה

בני ישראל = 603 = גם = משה רבנו
= רחמי משה

= הויה ירד עד תם עניננו =  1550 = 551
= אנך = כל אשר

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי מָה אַתָּה רֹאֶה עָמוֹס וָאֹמַר אֲנָךְ וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי הִנְנִי שָׂם אֲנָךְ בְּקֶרֶב עַמִּי יִשְׂרָאֵל לֹא אוֹסִיף עוֹד עֲבוֹר לוֹ
– ספר עמוס הנביא ז:ח

סיסרא = 331 = שאל = מלמד דבורה
 = מלמד דבר העתיקה הקדושה
= 1330 = 331 = מלמד רזי
 = דבר העתיקה הקדושה דיק
=  העתיק הקדוש חזר חזק = דברה אליהו הנביא
 = ראי אליהו הנביא = ראי עמי

יהי רצון שבזכות הגלויים הנפלאים והברורים בזמננו שהסמיכה תתחדש בישראל כבימי קדם, כל בית ישראל ידעו את רזי בית המקדש ונחזור, כלנו, בתשובה שלמה ונגיע, כלנו, אל הארץ המובטחת בגשמיות על פי חזון הויה.

הסמיכה = 140 = הקהל = עיני
= פני = לומד הלכה = הויה מלמד
= כל בית ישראל מלמד יחד = 1139
= 140 = עולם שמחה ועד
= עולם שמחה לכל = עולם גשמי ועד


Thursday, July 28, 2016

ב"ה

נצחון יעל על סיסרא

נראה בע"ה כי סוד הנצחון של יעל על סיסרא הוא חכמת נִסּוּחַ שאלות; ונראה כי ענין זה הוא אבן יסוד של בית המקדש.

יעל = 110 = העלה = נס = כל ימי

לנסח = 148 = נצח = קמח = פסח
= הפסגה = פה נביא = פה מחיה
= כל הגה פה = המעגל = לאהב יעל
= יעל לבו

נסוח = 124 = יד יעל = יעל דוד
= יעל הגו

סיסרא = 331 = שאל

שאול = 337 = שואל = וסיסרא
= דברה כמוני = אל אשה
= אשה אל = בשלה = שלהב
= ישיבה אם ובת = זהה ישי

לנסח שאלה = 484 = עתיד
= דעתי = סוד יתד

יעל על סיסרא = 541 = ישראל
= כנעני ישאל = צדוק ישאל

ליתד = 444 = תלדי = ילדת
= מקדש = לב בתי

אבן יסוד = 783 = גפן = גדעון
= גן לכל = אנכי שבת

אבן יסוד בית המקדש = 1644 = 645
 = השמש = עיני שרה = פני שרה
= החקים העליונים מעל
= הלכה למעשה מעל

פטיש = 399 = שפטי = יצר גופי
= אנכי חי מכל דור
הפטיש = 404 = קדש = שפטיה
= בבת


מאד חשוב, כדי לקבל תשובות מהישיבה של מעלה, לנסח את שאלותינו נכונה.

אם אנו מתחילים שאלה במילה: 'מדוע', הבה נראה מה אמרנו.

מדוע = 120 = עומד = לומד משפטים
= 1119 = 120 = עמי = עמוד = מועד
= אליהו הנביא = העליה = חזקה

פרוש הדבר: נתנו פקודה מאד חזקה ליקום. אמרנו ליקום לחזק את הענין.

ואם נשאל 'למה' בהתחלת שאלה, מה אנחנו אומרים?

למה = 75 = בחכמה = עד תם
= 1074 = העתיק הקדוש מתגלם

המילה 'למה' עוד יותר מחזקת את הענין עליו אנו שואלים. לכן, חזקנו את הדבר עד מאד.

בסוף שאלה אנחנו מרימים את הקול. מה פרוש הדבר?

מרים = 850 = כל נשמתי = מהרהרת

קול = 136 = חזקיהו = קהל עתיק הקדוש
= 1135 = 136

מרים קול = 986 = קול מרים
= מרים חזקיהו = קול כל נשמתי
 = יועץ = לנשום = מתפללות
= אהרן לומד = משה על ישראל
= א-ל שד-י על ישראל

כאשר אנחנו שואלים שאלה אנחנו מרימים את קולנו אל הישיבה העליונה ביותר. הנסוח של השאלה תמיד כולל את התשובה. לכן, עלינו להזהר עד מאד בנסוח שאלות. אם נעשה כן בכוונות טהורות ננצח את הדמיון ונשלוט בו.

אני מביאה ענין זה כי אני רואה שאנשים מיצרים לעצמם מציאויות רעות וקשות וגוששים בחושך כי הם אינם יודעים את כח הקול בשאילת שאלות. אני מאד ממליצה לא לנסות להשתמש בידע זה לרעה, כי החושך יכול להיות הרבה יותר נורא למתכוון לרעה.
ב"ה

אנחנו מחשבות הויה

"והמחשבה כמראה שהרואה בה רואה צורתו בתוכה וסבור שהם ב' צורות ואינן אלא אחת" – פירוש האגדות ל ר' עזריאל מגרונה.

הקשיבו נא

חיינו הם מחשבותיו של ה' ית'. ה' הוגה בעמקוּת ובעוז כֹּה רבים, עד כי מחשבותיו מתממשות כיצורים חיים. אנו, כל אחד מאתנו, הננו מחשבות בהן מתעסק ה'. אנו הדיונים של ה' ית'. – בהיותנו הדיונים של ה', ועם זאת עשויים לחשוב ולדבר בעצמנו, יש לנו הזכות – ומוטלת עלינו החובה – להתדיֵּן עם ה'.

רואים, אפוא, כי אין אנחנו סתם הרהורים אינטליגנטיים; אנו מחשבות ה' המסוגלות לחשוב, לחוש ולהרגיש. בזכות יכולתנו להרגיש את תוצאות המחשבה נוכל לאמר אל ה': "זה מכאיב לנו!" – ולעומת זאת: "יש להנציח מחשבה זאת כי היא נעימה ביותר ומעוררת שמחה רבה."

עולמנו הוא בן-חלוף ובהשתנוּת מתמדת כי מחשבות אלה טרם אושררו והונצחו. הן עדין נשקלות ומותר לנו לצרף את דעתנו. הזכות להתדיֵּן עם ה' יתברך נובעת מההשפעות של מחשבות אלה על תחושותינו.

במקום לקבל את קיומנו-חיינו כנתונים, נוכל להבין אותם כמו תצוגות מקדימות. שום דבר איננו פה לעד; הכל זמני. – כך נוכל לחזור לדרגה של "בטרם" מעשה הבריאה, מצב בו הכל נתון לשקול דעת (וכך הוא בפועל), ולאמר: "אנא, עשה דבר א' לממשי! – וכן: אנא, אל תעשה דבר ב' לממשי!" [מתורגם מאנגלית ע"י דניאל דותן]

מחשבת = 750 = פעם = לומד עם
= שמתי = מעלים = יובל שבת

מחשבת הויה = 776 = בעדן = נכון

פרוש נכון = 1362 = 363 = פרוש מחשבת הויה
= פרוש מחשבת כל בית ישראל יחד = 2361
= 363 = המשיח = משה חי = משה בהוה
= אישון משה =אישון הספר

מחשבות = 756 = משבחות = יובל ושבת
= נו"ן = כל עולם = שמותי = ומעלים
= עיני התורה = פני הקהל = מעל התורה

מחשבות הויה = 782 = בעין = שבת ועד
= עוד צורות = הויה מעל התורה
= הויה עיני התורה
= כל בית ישראל יחד עיני התורה = 1781 = 782
= כל בית ישראל יחד מעל התורה
NONE OF THE RABBIS HAVE SMIKHAH. NONE OF THEM ARE AUTHORIZED TO DECIDE TORAH LAW

The Rabbis don't have Smikhah. They have no halakhic authority - none of them, from any of the streams.
It's all a bluff. Let's call them on it. Enough is enough.


Knesset Passes Law Blocking Mikvah Access For Non-Orthodox Conversions
07/26/16
 image: http://www.thejewishweek.com/sites/default/files/images/2016/07/azoulay-mikvah.feature_580x320.jpg
B"H

WE ARE GOD'S THOUGHTS


"Thought is like a mirror. One looking at it sees his image inside and thinks that there are two images, but the two are really one." - Azriel ben Shlomo of Gerona (13th C), Perush HaAggadot, 93.

Listen to me now.

Our Lives are God's Thoughts. God meditates so deeply and so powerfully that the Thoughts live. We, all of us, are Thoughts that God entertains. We are God's *Deliberations*.

Being God's Deliberations, and being able to think and speak ourselves, we have the right, and even the duty to deliberate back to God.

You see, we are not just intellectual Thoughts. We are Thoughts that can Feel. The fact that we can Feel the results of the Thoughts gives us the right to say to God: Hey! This hurts! or Hey! This Thought should become Eternal because it is very pleasant and causes much Joy.

Our world is ephemeral and constantly changing because these Thoughts have not yet been ratified and made Eternal. They are still under deliberation and we have the right to input because these Thoughts impact on our Feelings.

Instead of understanding our Lives as givens, we can understand them as Pre-Views. Nothing here is Eternal. It is all tentative.
Therefore, we are able to rise to the level "before" the Creation, when all is under consideration (which it actually is) and say: Please, make this real and Please, do not make this real.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!