Friday, June 01, 2018

ב"ה

התגלות סוד השם המפרש
נצחנו. כל ארץ בידי ישראל.

יהוה = 26 = בידי = הוא דוד

שוא נע חלם קמץ = 2105 = 107 = הארץ
= 1106 = 107

יְהֹוָה = יהוה + שוא נע חלם קמץ
= 2131 = 133
= י שוא נע ה חלם ו קמץ ה
= אל ארץ =  1132 = 133 = ארץ בידי

ארץ = 1101 = 102 = כל בכל
= אמונה = אלהינו = אהלינו

כל = 50 = אדמה

בכל = 52 = אליהו = בידי יהוה
=  כלב = לב חוגג = השוכן חזה
1051 = 52 =  = ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2050 = 52

כבשנו = 378 = לשמח = חשמל
= משיח חזה = משיח חוגג

כבשנו את כל הארץ = 1935 = 936 = שלום!
= רזי הדין = רזי עולם הבא = הזהר השחרור
= שחרורי עם ישראל

השגנו את כל גבול = 856 = בית מקדש
= כל ציון = משמעות

השגנו את כל הגבול = 861 = בית המקדש
המשמעות = קרקע ישועה = עת ישועה
= גנזתי ישועה

עת הישועה = 866 = סוף

השם המפרש = 1530 = 531 = אשר יהודה
= השגנו את כל גבול הארץ בידי ישראל
= 2529 = 531 = בידי שרה

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח = משה חי
= משה בהוה = הספר חי = הספר בהוה

כל ספר = 390 = השכינה = זכר ונקבה
= זוכר ירושלים = 1389 = 390 = לברא ירושלים
לברא נקבה = תקן לב נקבה

כל ספר ארץ ישראל = 2032 = 34 = בלב
= כדוד = דוד חזה = אוהב אחוה

כל בני ישראל באהל שרה = 1196 = 197 = עמנואל
= אמנו המלכה

נצחנו = 204 = נצח ליהוה = נצח כלו
= דר = צדיק = צוחק = צו חק = חק פיו
= חקי הטבע = חקי מועצת החכמות
= 1203 = 204 = העתיק הקדוש גר
= העתיק הקדוש ברא = העתיק הקדוש באר

התגלות = 844 = מקדשת

הארץ מקדשת = 1950 = 951 = ספר תורה
=  הארץ התגלות

כל הארץ התגלות יהוה = 2026 = 28 = יחוד
= חיי = כח

כל הארץ מקדשת ליהוה = 2056 = 58 = נח
=  שש האמהות = 1057 = נגה