Friday, March 02, 2012

דרך המוסר היא הקבלה

המוסר היא היא הקבלה! היא המסורה! היא דרך ה'!

היא החכמה שמשה קבל מסיני ומסרה ליהושע ויהושע מסרה לזקנים והזקנים מסרה לנביאים והנביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה - והם עד היום הזה מוסרים אותה לנו ולבנינו
אין קבלה אחרת. אין דרך אחרת.

היא הייתה והיא הוה והיא תהיה הדרך בתפארתה לעולם ועד!

ההולך בדרך המוסר יראה את פני ה' יתברך, אף על פי שהוא לא שאף לכך או התכוון להיות מקובל.

ההולך בדרכי הקבלה, למיניהם, שיהיו כמה נפלאים ונשגבים שיהיו, יראה פרצופים וגלגלים בתוך גלגלים.

שבת שלום ומבורך!

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com