Wednesday, May 23, 2012


ב"ה

הזמן הגיע לדבר תכלי'ס אודות פרוזבול

שמיטת = 759 = כל בית אוצר

כספים = 770 = רעך

שמיתט כספים = 1529 = 530 = כל בית אוצר רעך = כנסת = לך

מה ה' יתברך אמר לאברהם אבינו כשהראה לו את הדרך אל הדרור מעבודה זרה?

אמר לו: לך לך

לך לך = 1060 = 61 = שמיטת כספים שמיטת כספים
= 3058 = 61 = אני

וכל פעם שה' אומר: אני הויה, הוא אומר

שמיטת כספים שמיטת כספים הויה = 3084 = 87 = אני הויה = 87  = שמיטת כספים שמיטת כספים כל בית ישראל יחד
= 4083 = 87 = פז

הגיע הזמן לדבר בכנות מוחלטת ובפה מלא כי העולם לא יכול לשאת עוד את הרשע הזה והוא מתפרק.  תקנת פרוזבול הייתה רשע ועבודה זרה והמחזיקים בפרוזבול הם עובדי עבודה זרה היותר אוהבים את הרבנים המסיתים מאשר מה שהם אוהבים את ה' יתברך. תקנת פרוזבול המתועבת היא השרש של כל העוותים והאכזריות והשעבוד שאנו רואים בעולם הכלכלי היום. לפי תקנת פרוזבול העניים לעולם יהיו משועבדים לבעלי ההון שהם כהני בעל

די! עלינו למגד רשע זה!  לא יהיו שפע או שלום בעולם זה עד שנבער את הרוע הזה מקרבנו

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com