Wednesday, January 21, 2015

ב"ה

השופטים העלונים

השופטים העליונים = 1791 = 792
= צאצאים = ישועות

אמנם צאצאינו ידונו אותנו בחסד ויהפכו עולמות לזכות אותנו, העמידה בפני צאצאינו והידיעה שעשינו דברים שפגעו בהם, וההבנה שפגענו בהם גורמים כאבים שאי אפשר לתאר אותם.
אנא, קחו את הלימודים בענין בית הדין של מעלה במלוא הרצינות. האמת יותר נוראית ממה שמתארים
- לא פחות
.