Friday, January 29, 2016

ב"ה

תקון התלמוד הוא התקון האחרון

תקון התלמוד הוא התקון האחרון = 3834 = 837
= אלוף = יחוד גוף = כח גוף = כח גורם =  הגוף החי
= לשון נשמתי = 1836 = 837 = שרש לשון
= אצילות מכל דור = אציל עולם
= רזי כתר = רזי תחביר
= רזי צלך = ראה כתר העתיקה הקדושה
= האמת ישועה = 837
= תקון בחיים = אור בחיים

הנה תקון התלמוד כבר בא.

תקון התלמוד = 1691 = 692 = נולד בם
= מוליד בם = יודע בם = יודע תקון הנשמה
= יודע תקון נשמה = יודע כל תקון משה
= אור פני משה

הנה תקון תלמוד = הנה תקון מולדת
= 1746 = 747 = זמן = להבין = מקראות
= תקון תלמוד עולם שמחה = 2745
= תקון תלמוד עולם גשמי
= שבת שלשה אבות

הנה תקון התלמוד = 1751 = 752
= תקון התלמוד עולם שמחה
= 2750 = 752  = שבת שלשה האבות
= תקון התלמוד עולם גשמי
= המקראות = הזמן = כל שבת

תקון התלמוד כבר בא = 1916
= 917 = שם טוב = שם זהה
= חשבון ע"ב האותיות = הוה אתך

הנה תקון התלמוד כבר = 1973 = 974
= דעץ

בא = 3 = אב = את אם = אם ישעיהו
= את על אדמתנו = 1002 = 3 = אשר אשר
= קבץ = שם ארץ = 2001 = 3

כבר בא = 225 = הכר = היורד
= אהיה צדיק = הדיור
= דוריה = הטהור =
= קבץ ספר דברי הימים = 2223
= 225 = ארץ ספר דברי הימים שם
= 3222 = 225

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!