Sunday, January 31, 2016

ב"ה


התלמוד הבבלי הוא-הוא הגלות בבבל


התלמוד הבבלי הוא-הוא הגלות בבבל. הבינו זאת - ותזדעזעו מהאמת הנוראית. התעסקות בתלמוד הבבלי גורמת לתנאים המאפשרים את הגלות להווצר ומנציחה את הגלות. לא יהיה שלום בעולם כל עוד רוב היהודים מתעסקים בתלמוד הבבלי. התלמוד הבבלי הוא כישוף בבלי וטומאה בבלית. הוא מהווה חוצץ בין המציאות הנוכחית האשלייתית ועולם התנ"ך - הארץ המובטחת.
הגלות בבבל עדין לא נגמרה לרוב היהודים. אפילו היהודים הנמצאים בארץ ישראל אבל, יחד עם זאת, עדין מתעסקים בתלמוד הבבלי עדין בבבל.
כל רגע שיהודי מתעסק בתלמוד הבבלי הוא מפקיר את ארץ הקודש, מתעסק בעבודה זרה וגורם סבל ועיוותים בכל הבריאה.
המבין זאת מזדעזע עד עומק נשמתו ומרחם על עצמו ועל הבריות ומתחנן לה' יתברך להחזיר אותו הביתה. ואכן ה' מחזיר אותו אט אט אל ארץ מולדתו, אל ארץ מכורתו - אל ארץ ישראל.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!