Sunday, July 23, 2017

ב"ה

להתבונן בשמחה

להתבונן = 1193 = הייתי בונן
= 194 = צדק = להתחנן = הייתי חנן
= הייתי כל הגן = נולד בארץ = מוליד בארץ
= ידוע בארץ

מחשבה = 355 = שנה = ספירה = נשגב
= בשמחה

יש "מקבולים" המתבוננים "בספירות" ויש מנהג לעשות כן בימי ספירת העמר. הם חושבים כי המנהג נשגב וכי הספירות הן טמירות. לא כך עושים התבוננות נכונה וכשרה. עובדה: אותם ה"מקובלים" לא הצליחו לגרום לשמחה לשכון בעולם זה כתוצאה מהמנהגים שלהם. התעסקות בנשגבים ובטמירים אינם רצויה. תכלית הבריאה אינה לרחף בספירות מופשטות ונשגבות, אלא להוריד את האורות העליונים לרמת האפר. השמחה היא הנדרשת. יש להתבונן במעמקי האשר. כך אנחנו מורידים את האשר משמי השמים אל רמת הארץ. יש לחשוב: האשר אשר באשר. האשר אשר בדיצה. האשר אשר בחדוה...וכך הלאה אם כל המונחים הנרדפים לשמחה בעברית. העושה כן נכנס לעמקי מקוה הטהרה. כל מחשבותיו סופגים את ימי השמחה והוא רוחץ את כל הבריאה במי טהרה כשהוא חושב על הבריות ומביט בהן.

כמה דוגמות:

עלץ = 1000 = 1 = א = תם
= קרן = הבטחתי וקימתי

ד = 4 = כל בית ישראל = 1003 = 4
= אשר בשר = שאר בשר

ה = 5 = אשר בשאר = 1004 = 5
= אד = דתם = גב

שב = 302 = קרב = אקרא = קראתם
= 1301 = 302

האשר שב... = 808 = אברהם = ברא אדם
= באר אשר באשרם = 1807 = 808 = רחם

השמחה אשר ב = 861 = בית המקדש
= השמחה באשר

השמחה אשר באשר = 1362 = 363
= המשיח

האשר אשר באשר = 1510 = 511 = אשרי
= ראשי

ששון = 1306 = 307 = גדש  = שוא = רקבה
= קרבה = שבה

הששון = 1311 = 312 = ישב = חדש
= ששון אשר באשר = 2310 = 312

האשר אשר בששון = 2114 = 116 = עליו
= עולם אבות = 1115 = 116

עליז = 117 = זיק

עליזה = 122 = זלפה = נבע = כל חסד
= כל כנסת ישראל = 1211 = 122
= פה יחידה = יסוד היחידה

שרה = אשר כל בית ישראל = 1504 = 505

רקבה = 307 = קרבה = ששון = 1306

לאה = 36 = אלה = עלץ לה = 1035 = 36

רחל = 238 = ויהי אור = עלוי זלפה
= עליזה עליו = העלץ עם ישראל חוגג
= 2236 = 238

בלהה = 42 = יוכבד = לבי

שבעלץ = 1302 = שבתם = 303 = שבא
= אקרב = קרבתם = קרב תם = קרב עלץ
= קרב העתיק הקדוש

צלע = 190 = כל הקהל = הנה צהלה
= צהלה עולם שמחה = 1189 = 190
= צהלה עולם גשמי

זה הצלע ממנו חוה נעשית.

האשר שבעלץ = 1808 = 809 = גוף
= גו נשמתי = גורם = גו רם = שרש גו
= קבוץ נשמתי

חדוה = 23 = כאב = חוגג בעלץ = 1022
= 23 = חיה

עלינו ללמוד לחוות כאב כחדוה.

החדוה = 28 = חיי = יחי = יחוד = יחדו
= החוגג בעלץ = 1027 = 28

צהלה = 130 = סיני = כל יסוד = כל לכל

הצהלה = 135 = קהל

הצהלה אשר ב = 638 = לחם = חלם

א + חלם = א
ֹ = 1638 = הצהלה אשר בעלץ

דיצה = 109 = הדק = דקה

בדיצה = 111 = אל"פ = פלא = ממלא
= עולה = מי אני = אני כל = חג מיכל
= המלכה העתיקה הקדושה = 1110 = 111
= קוה

הצהלה אשר בדיצה = 747 = קהל אשר בדיצה
= זמן = מקראות = להבין = אמון
= הויה כאן = חזון הקדושים = 1746 = 747

להבין את = 1148 = 149 = להבין ישעיהו
= קדמה = שבת וינפש

להבין את כל התורה בשמחה = 2169
= 171 = עליונה

מקוה = 151 = לבי דיצה = דינה מבלהה

הצהלה אשר בדיצה = 747 = חלם דיצה
= זמן = מקראות = להבין = ספר אתו
= אמון = ואת שלי 

מקוה השמחה = 509 = הנחמות