Monday, July 10, 2017

ב"ה

ילדים

ילדים = 654 = גילאים = ים עלץ גיל
= 1653 = 654 = קרן גילים
= עלץ גילים = גיל תורה = ברא את כל
= השלום אין קץ = 2652 = 624
= אליהו בם = ישעיהו בן אמוץ בם
= אליהו שרה אמנו = ישעיהו בן אמוץ שרה אמנו
= שנרצחו = האשר נצח = נדם
= כל דם = כל עץ החיים = אדמה עץ החיים
= אני משחקת עם כל אהובי = 1653 = 654
= הויה משחקת עם כל ילדיה