Monday, December 04, 2017

ב"ה

החכמה אינה לראות את הזֹהר אלא לפרש את הזֹהר נכונה
האור הוא הויה מדברת אתנו

 = אור = 207 = העתיק הקדוש דבר = 1206 = 207
= דבר קרן = ראה קרן = דבר תם = ראה העתיק הקדוש
 גדר = רז = סוד עלץ וצהלה = קול העתיק הקדוש סובב

 = קול הויה = 162 = צבע = קול כל בית ישראל יחד
= 1161 = עלץ קהל כל בית ישראל יחד = 2160 = 162
 עלץ קהל הקדושים

 = מדברת = 646 = אלהים = אלה האדם = אלה עמך
= לדורות

 = הויה מדברת = 672 = הויה אלהים = צדקות כנסת ישראל 
 1671 = 672

אתנו = כל אות = תאכלו = את כלו

ומפני שהאור הוא קול הויה מלמד אתנו תורה, עלינו להקשיב היטב ולעומק לכל גון ולכל צורה