Tuesday, December 05, 2017

ב"ה
עץ הדעת טוב ורע
 = עץ הדעת טוב ורע = 1742 = 743 = מגן = את כפר לבי
 את לב כפרי = ישעהו השוכן כפרי

 = עץ = 970 = משלם = בספר חיים = שלום בלב = עיר הכהנים
= עיר רעיתי = יום שמטה = התורה שמטה = התורה ספר דוד
 התורה ספר הגו

 = הדעת = 479 = עדתה = עטת = יהי תרבות אור ויהי אור
= 1478 = 479 = את החכמה = אתה חכמה = נביאי אתה
 הנביאה אתה

 = עץ הדעת = 1449 = 450 = מתי = תמי
= כל הנשמה = דמות = ישעיהו לגוי = גלוי ישעיהו
 את לחוה = חוה יהודה ישעיהו

 = טוב = 17 = חשבון = 1016 = 17 = חשב עולם
= יש עולם = הזה = זהה = ההוא = התראתי
= התראית = העלץ שלום מתגלם = 3014 = 17
 השלום העתיק הקדוש מתגלם = דוד בא

רע = 270 = כל חברי = כרמי

 = ורע = 276 = עור = רעו = חברוני = אור הנבואה
= אבינו העתיק הקדוש דבר = 1275 = 276
= בערד = הנבואה דבר העתיק הקדוש
= אבינו העתיק הקדוש ראה
 עם ישראל נביא העתיק הקדוש = 2274 = 276

 = אבינו = 69 = עלץ כל חי = 1068 = 69
= קרן כל חי = כל חי תם = הנבואה = דינה
 הסד = אנו הוא

 = טוב ורע = 293 = אנכי רואה = אנכי האור
= כסא עם ישראל = אנכי כל כתר עין ימין = 2291
 293