Thursday, May 17, 2018

ב"ה


חג השבועות
חג מתן תורה
חג הבכורים


ספירת העמר = 1065 = 66 = עלץ א-דני
=  קרן ע-דני = היה הוה יהיה = מהויה = הויה לי
=  הויה גואל = הויה גו אל = מכל בית ישראל יחד


חג = וה = אי = טב = העתיקה הקדושה = 1010 = 11
  = אתם קבוץ = 2009 = את שרה בארץ
=  אהרן בארץ = בת חם = כל ימי שם = כשר יפת
=  ישעיהו בן אמוץ נחתך = 3008 = 11
 = מקוה כל גוף = נשף הנצחון

שבועות = 784 = עדין = אם ובת בת שבע = 1783
= 784 = אם ובת יוחנן = אם ובת עדן = מתושלח
= קרן גדעון = מקום בלב כל בית ישראל


השבועות = 789 = גופן = וגפן = וגדעון
 = יבשה בקרקע = בעת חדשה = עדן באהבה
= בת שבע באהבה = יוחנן באהבה = עלץ דוד בת שבע
= 1788 = 789 מקדש משה


חג שבועות = 800 = ף = תת = רם = קן = נשמתי = השופטת
=  שרש = הפושטת = פנימיים = פנינים = לרעך


מתן = 1140 = 141 = קולה = חג צהלה
 = חג כלנו ביחד = יהודה עולה = יהודה יתן
 = אנכי עולם שמחה = אנכי עולם גשמי
 = טבע עולם שמחה = כסא עולם גשמי


תורה = 611 = ראית = תראי = כל עפר ראי
=  כל שכל ראי = את הרה = את עצמי
=  ישעיהו עמי נולד


מתן תורה = 1751 = 757 = כל שבת = מבין


חג מתן תורה = 1762 = 763 = הנה גן
 = גן עולם שחמה = גן עולם גשמי = כל ארץ תורה


שבועות = 838 = לרחם = לברא אדם = לאברהם
=  עת משיחי = קרקע משיחי = את התבל
 = אוצר ישראל = ישראל ארצו


הבכורים = 843 = הדור חיים


חג הבכורים = 854 = ראי ארץ ישראל


שבעה שבועות = 1161 = 162 = הנקבה
= עצב = מוליד כנסת ישראל = חסד נולד


חמישים = משיחים


יום = 616 = התורה = דורות = שושי = שישו = יתרו = יותר