Friday, May 04, 2018

ב"ה

כונות ותכונות

אנחנו רואים מיד כי המלה כונות כלולה במלה תכונות

תכונות = כונות + ת

עלינו לשים לב כי הגמטריה כ"ו מאד מרכזי במלים כונות ותכונות

בכל מקום בחלופים הבאים בו אות סופית כתובה, הכונה היא לערך של האות הסופית. כמו כן, עלינו לאית את המלים נכונה כאשר אנחנו עושים חלופים. אין להוסיף אמות הקריאה ללא טעם.

מעשים = 1020 = 21 = אהיה = יהו

מעשים הם האותיות יהו בשמות הנביאים.

כ"ו = 26 = הויה = המעשים = 1025 = 26 = הקדושים = המֻשלמים
= כל בית ישראל יחד

אנחנו רואים כי העקר הוא המעשים, לא סתם כונות מֻפשטות. השם הויה, הוא האותיות כ"ו במלים כונות ותכונות הם המעשים הקדושים.

אליהו = 52 = הויה הויה = הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52 = המעשים הקדושים = 2050 = 52
= כלב = לב חזה לב חוגג = לב אחוה = ישעיהו בן אמוץ

כונה = 81 = אנכי = כסא = הכל הויה

מדות = 450 = נ”ת = תנ = דמות

מדות הם האותיות נ' ו-ת' במלים כונות ותכונות.

מעשי = 420 = ת”כ = היתה = תהיה

מעשי הם האותיות ת' ו-כ' במלים כונות ותכונות.

כונת = 476 = מדות הויה = מדות הקדושים = 1475 = 476
= מדות כל בית ישראל יחד = דמות כל בית ישראל יחד
= מדות המֻשלמים = קרקעו

כונות מֻפשטות אינן העקר – אלא להפוכן לקרקע ממש.

ראינו כי:

תכונות = 882 = כונות + ת

נראה את פנימיות האות ת', בע”ה.

ת = 400 = הנשמה = כל שכל = כל ספרי = כל עפר
= קציר

אנחנו רואים כי הנשמה חיבת להפוך לכל עפר – ממשיות מרבית.
מה שוה ומה משנה מהן כונותינו אם במעשינו אנחנו פוגעים בלב אחר?

כל תכונותיך = 1442 = 443 = תגל = באמת

כל תכונותיך נכונות = 1974 = 975 = העץ
= מתגלם אתך

קדושות = 816 = דברים = עליון

כל תכונותיך קדושות = 2258 = 260 = הרנה = הנהר

זאת מטרתנו.