Wednesday, April 20, 2016

ב"ה

קרבן וזבח

מהו קרבן? מהו זבח?

הקרבנות והזבחים היחידים שה' יתברך מבקש מאתנו ברחמנותו האין-סופית הם הקרבת כל עצב ורגש ירוד בלבנו המונעים מאתנו להתקרב להויה בשמחה ובטהרה ולזבוח כל שמץ של תכונות המונעות מאתנו להזדהות בקדושה. כאשר אנו עצובים ומרגישים אשמים בגלל חטא, אנו מרוב בושה מסתירים את פנינו מ-ה'. זה המובן האמתי של הסתר פנים. ה' לא מסתיר את פניו מאתנו. אנחנו מסתירים את פנינו מ-ה' כאשר אנו לא מרגישים ראויים להיראות. עלינו להקריב את כל שבלבבותינו הגורמים לרגשות עצב ובושת פנים מפני הויה.

קרבן = 1002 = 3 = בא = אב
= שבת מכל דור = בן מכל דור
= בתם = את אם = אם נשיאי יהודה

זבח = 17 = זהה = הזה
= ההוא = טוב = אתם באהבה
= 1016 = 17 = העתיק הקדוש הוה
= זוג העתיק הקדוש
= עלץ העתיקה הקדושה בבשרך
= 3014 = 17 = קרן עתיקה הקדושה בבשרך

קרבן וזבח = 1025 = 26 = הויה
= הקדושים = המשלמים*
= כל בית ישראל יחד

*הַמֻּשְׁלָמִים

המקריב את לבו אל הקדושה לא יטעה ויחשוב כי ה' מבקש שחיטה של חיות ח"ו! כמו ה': רחמנותו על כל מעשיו והוא רוצה שכל הבריות יהיו שמחים.

מזבח = 57 = אנו = כלו עלץ
= 1056 = 57 = עלץ נדב

אנו המזבח. אנו מרגישים עלץ כאשר אנו מתנדבים לשרת את הבריאה בקדושה ולהפיץ שמחה. מעשינו הטובים במו גופינו הם-הם הקרבנות והזבחים. אין טקסים מיוחדים ביהדות אמתית. כל המצוות נעשות במהלך החיים. דעו זאת!

מהו הענין של דם בקרבנות וזבחים?

דם = 604 = עץ החיים = 1603 = 604
= עלץ משה רבנו = קרן משה רבנו

ה' רוצה שנמצא את עץ החיים הנטוע בנו.