Tuesday, April 19, 2016

ב"ה

פסח: חג חרות* דרור וחפש**

*
חֵרוּת

**ח
ֹפֶשׁ

דרור = 410 = קדוש = צחוק בצחוק
=  ראה צדיק = ראה צחוק = דבר צדיק
=  שמי השמים בארץ = 2408 = 410
=  שבת השבת = 1409 = 410

חרות = 614 = בברית = צחוק קדשו
=  צחוק דרור = דרור צדיק =
=  צחוק שמי השמים בארץ = 2612
=  הוא בם

חרות דרור = 1024 = 25 = חזי = יהי

חרות ודרור = 1030 = 31 = א-ל
=  ויהי = נעשה אדם = החוזה
= הויה בבשרך

חפש* = 388 = צדק צדק

צדק = 194 = האהבה העליונה
= חיה עליונה = אהב באהבה עליונה
= האב באהבה עליונה
= אהב באהבה עליונה
= אבה באהבה עליונה

חג פסח = 159 = נקדה* = בירושלים
= 1158 = 159

*נְקֻדָּה

מצה = 135 = קהל

חמץ = 948 = להגשים
=  יובל עולם צדק
=  בלוי עולם האהבה העליונה
= מח עולם צדק
= כוכב עולם צדק
= הויה יחד עולם האהבה העליונה
= הויה אתכם עולם האהבה העליונה
= 1947 = 948
= הויה כתר ישעיהו עולם האהבה העליונה

פסח = 148 = קמח = נצח
=  קהל אחד = קהל אהבה
 = פה נביא = בונה היסוד
=  כנסת ישראל מלאה = 1147 = 148

פסח חג חרות ודרור = 1189 = 190
=  חג חרות ודרור נצח
=  עלצ = צלע = כל הקהל

חג = 11 = ו-ה = א"י = טב
= בגו = העתיקה הקדושה
= 1010 = 11 = שי"ן

פסח חג חרות דרור וחפש = 1577
= 578 = כנסת ישראל האשר
= שרה הנביאה = שרה חכמה
= חיי שרה היהודיה = שרי המחיה
= שיר הנביא = שיר נביאה
= המחיה מלכות דוד