Wednesday, February 24, 2016

ב"ה
 
חנוכת מקדשנו בימים ההם בזמן הזה  

ברשימה זאת, בע"ה, נראה כי המקדש עומד בכל זמן. נוכיח כי המשיח חי בכל זמן. כי השבת חלה בכל זמן. וכל זמן הוא בכל זמן.

בכל מקום בו אות סופית כתובה הכוונה היא לערך של האות הסופית.

בימים ההם בזמן הזה = 2038 = 40 = מ

שימו לב כי האות מ נמצאת בביטוי בימים ההם בזמן הזה. אנו רואים כי כל זמן קים בכל זמן.

בכל = 52 = הויה הויה = אליהו

הילכך:

זמן = 747 = השבת בימים ההם בזמן הזה
= 2745 = 747 = מקראות = להבין
= קוראת בימים ההם בזמן הזה

עלינו להבין נכונה את המקראות. ואם נעשה כן נדע כי כל זמן הוא שבת.

משיח = 358 = יושב בימים ההם בזמן הזה
= 2356 = 358 = ספר חי = ספר בהוה
= בימים ההם בזמן הזה בהוה מכל דור
= חי בימים ההם בזמן הזה מכל דור

מקדש = 444 = קדש בימים ההם בזמן הזה

עומד = 120 = בימים ההם בזמן הזה ועד
= 2118 = 120 = מועד = עמוד = עמי
= אליהו הנביא

שמטה = 354 = שטה בימים ההם בזמן הזה
= השדה בימים ההם בזמן הזה = 2352
= 354 = שדי בימים ההם בזמן הזה
= בקרבי בימים ההם הזמן הזה
= דוד מכל דור בימים ההם בזמן הזה