Sunday, February 14, 2016

ב"ה

דוד המלך - אהבה ראשונה

לצערנו הרב, מעטים יודעים את דוד המלך. רוב היהודים עדין חושבים כי דוד המלך הוא דמות פוליטית שתבוא להשליט מורא על כל העולם, תצדיק את השקפתם ודעותיהם ותטיל אותן על כל היהודים וכל הגויים.
אדם החושב כך לעולם לא יראה את דוד.
רק המעמיקים באהבה יודעים את דוד. רק המעמיקים עד תהום לבבם מוצאים אותו שם – בראי ובמראה.

אחד = 13 = אהבה = הוא העתיק הקדוש
= 1012 = 13 = העתיק הקדוש בי
= תהום עלץ = 2011 = 13

דוד  = 14 = אוהב = אהוב = עלץ אהבה

ראשונה = 562 = אני אשר = אשר הנאה
= נוה אשר = בניך

מלך = 570 = לי לך = הויה אוהב לך
= גואל לך = גו א-ל לך = כנסת גו א-ל
= עתק = אני דוד נולדתי

אהבה ראשונה = 575 = המלך
= שלמה צדקו = שלמה צדוק
= עשה צדקו

דוד המלך = 589 = גופך
= אוהב אהבה ראשונה

גלית = 443 = בתולה

מקדש = 444 = עלץ גלית
= 1443 = 444 = עלץ בתולה
= עלץ לב תם קדוש = 2442
= 444 = בלב קדוש
= שמי השמים בארץ בלב

שלמה = 375 = עשה = אנשי דוד
= דוד נשיא = עלץ נשי דוד
= 1374 = 375 = עד שמי שמים
= דע שמי שמים