Friday, February 26, 2016

ב"ה

מתן תרומה לבית משפט

כולם אומרים שאין אמת וצדק בבתי משפט במדינה.
בבדיוק אותה מידה אם אף אחד לא מביא תפוח לבית המשפט, אין תפוחים בבית המשפט.
אני מתחייבת להביא אמת וצדק למשפט שלי. זאת תהיה תרומתי, לא הציפיה שלי.