Tuesday, July 14, 2015

ב"ה

הזהר

אור = 207 = אדבר = רז
=
העתיק הקדוש דבר
= 1206 = 207 =
 ראה העתיק הקדוש
=
ראה קרן = סוד עלץ וצהלה

הזהר = 217 = אורי = רזי
=
דבורה = הרואה
=
עם ישראל בבשרך = 2215 = 217

יום = 616 = התורה = דורות
שמש = 640 = היהודים = ההוגה התורה
=
הגוי התורה = אוהבי התורה = וכתר דוד

כשאנו רואים את הזהר האמתי, אנחנו רואים את כל האור של כל יום בכל הזמנים באותו היום. דהיינו, אנו רואים חכמת כל הלימודים של כל אוהבי התורה מכל הדורות כאור השמש של אותו היום. אנחנו רואים את אור שמש המנורה נדלק ע"י כל הכהנים הגדולים במשך כל הדורות - בבת אחת. ואור הנשמה שלנו מתאחד בו לנצחים.