Sunday, July 26, 2015

ב"ה


לא רוצים את הגאולה. רוצים לרצות את הגאולה.


בית = בתי


מקדש = 444 = לב בתי


כל הענין של קרבן בית המקדש הוא שבירת לבבות של בנות ישראל. שבירת לב בת ישראל היא הרס כל היקום. הבינו זאת והבינו היטב ולעומק.
זה פשוט מאד להפסיק את ההרס - אם רוצים. אבל הבנים המרחפים ב"ספירות" לא רואים את בנות ישראל בוכות והם מצפים שמשהו "נעלה" ו"נשגב" ו"על טבעי" יקרה. בני ישראל מעדיפים לצום ולבכות ולקרוא איכה פעם בשנה מאשר לשמח את בנות ישראל מדי יום.


משיח = 358 = השמחה


כל הענין של משיח הוא השמחה. ואין שמחה גדולה מזאת של בת ישראל בשמחתה.


כל ענין הגאולה הוא לשמח את לבבות בנות ישראל. זה כל הענין כולו - פשוט מאד. אבל אני יודעת שמעט מבני ישראל רציניים. לא רוצים את הגאולה. רוצים לרצות את הגאולה.