Sunday, July 26, 2015

ב"ה

משיח

כל הסוד הוא:

ח = 8 = הבא = האב
= אתה על אדמתנו = 1007 = 8

ש"נ = 350 = שמי = עפר
= אדמה מכל דור

משיח = 358 = נחש = נשוב
= אתה על עפר אדמתנו* = 1357
= 358 = לכבוש

* אבל שימו לב כי המילה אדמתנו היא קדש אמנו [ = 501 = ראש = אשר].

כל הענין של משיח הוא שמחת אמהות ישראל. שמחה זאת משמחת את לבבות של ארבע האמהות הקדושות - וזאת הגאלה [גאלה = לדה] של האמהות שהיו עקרות. זה גם כיבוש הארץ כולה.

המבין ענין זה נכונה מבין את כל ענין הגאלה מהעפר ועד שמי השמים.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!