Sunday, July 26, 2015

ב"ה

משיח

כל הסוד הוא:

ח = 8 = הבא = האב
= אתה על אדמתנו = 1007 = 8

ש"נ = 350 = שמי = עפר
= אדמה מכל דור

משיח = 358 = נחש = נשוב
= אתה על עפר אדמתנו* = 1357
= 358 = לכבוש

* אבל שימו לב כי המילה אדמתנו היא קדש אמנו [ = 501 = ראש = אשר].

כל הענין של משיח הוא שמחת אמהות ישראל. שמחה זאת משמחת את לבבות של ארבע האמהות הקדושות - וזאת הגאלה [גאלה = לדה] של האמהות שהיו עקרות. זה גם כיבוש הארץ כולה.

המבין ענין זה נכונה מבין את כל ענין הגאלה מהעפר ועד שמי השמים.