Tuesday, July 14, 2015

ב"ה

הבה נגיד את כל האמת אודות מדינת ישראל

הבה נגיד את כל האמת אודות מדינת ישראל (ביטוי שאין לו הרבה משמעות).

מדינת ישראל, לטוב ולרע, משקפת את המאבק הפנימי של העם היהודי כולו וכל יהודי בפרט.
בינינו יש קומץ של יהודים המודעים לאמת של מהות העם היהודי ויודעים מי אנחנו ולמה אנו שרויים בבריאה.

הרוב עדין במוחין קטנות וכדי להשאר במוחין קטנות הם צריכים לחשוב ולהתנהג באופן ירוד וקטן ואף נבזי.

העם היהודי אמור לישב את ארץ הקודש רק כשאנו במוחין גדלות או, לכל הפחות, מתגעגעים לכך ומשתדלים בכל מאדנו להגיע למודעות עצמית. הרי מוחין הדגול היא הארץ המובטחת. במוחין גדלות אנו מסוגלים לברוא את העולם כרצוננו - ורצוננו כולו טוב. זה המובן האמתי של ארץ. ארץ היא ההורדה של שמי השמים אל הגשמיות.

במדינת ישראל יש לנו אחת משתי ברירות: להתעורר לאמת אודות זהותנו ומהותנו או לחזור אל הגולה ולהסתובב שם עד שנתעייף מהטירחה.